2156

جلسه کمیته ترفیعات - مورخ 11-07-1400

جلسه کمیته ترفیعات دانشگاه راس ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1400/07/11دردفتر ریاست محترم دانشگاه با حضور اعضاء تشکیل و با ترفیع استحقاقی سالیانه تعدادی از  اعضای محترم هیات علمی موافقت گردید.


شناسه : 1583064

آخرین اخبار