اداره رسیدگی به اسناد

لطیف پالاش
رئیس اداره
شماره تماس: 3427616
داخلی: 233

یداله چغازردی
کارشناس
شماره تماس: 3427616
داخلی: 233

شرح وظایف:

  1. دریافت دستور العمل ها و قوانین و مطالعه و ارائه به همکاران و عاملین مالی
  2. نظارت وارائه راهکارهای لازم جهت اجرا و رعایت قوانین و مقررات در تنظیم اسناد هزینه
  3. همکاری واظهار نظر در تنظیم قراردادها به منظور تطبیق با مقررات مالی
  4. رسیدگی ، ثبت ، محاسبه حق بیمه، کسورات قانونی طرح های عمرانی
  5. رسیدگی به کلیه اسناد هزینه های تدارکات و کارپردازی
  6. برسی صورت وضعیتهای مربوط به قراردادها و تکمیل نمودن مدارک مثبته آنها
  7. نظارت بر امر تطبیق هزینه های انجام شده و محاسبه برآوردی اقلام هزینه های قابل پرداخت که بر اساس احکام و مجوز قانونی به مرحله پرداخت رسیده است
  8. مکاتبات و ابلاغ های سازمان تامین اجتماعی و ابلاغ های انجام شده توسط سازمان
  9. برسی مدارک هزینه و مدارک مربوط به مناقصه و ترک تشریفات و انجام سایر کارهایی که از سوی مافوق به اداره رسیدگی ارجاع می گردد
  10. و.........