مسئول دفتر معاونت اداری مالی 

رضا عسکری
مسئول دفتر

شماره تماس: ۳۴۲۷۷۶۰۱

داخلی:۲۲۱


شرح وظایف
 

  • دریافت نامه­ ها، اوراق، پرونده ­ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت
  • تفکیک و توزیع نامه ­ها و گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه و پیگیری کردن آنها
  • انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی کردن پرونده­ ها اوراق، نامه­ ها و گزارشات و سایر اسناد و مدارک واحد مربوط در محل مخصوص
  • تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با سرپرست مربوط و تعیین ساعت ملاقات برای آنها
  • ابلاغ دستورات صادر سرپرست مربوط به اشخاص و موسسات ذیربط و واحدهای تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده و در صورت لزوم پیگیری آنها
  • آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسونها و جلسات و سمینارها برای اطلا ع و مطالعه قبلی سرپرست
  • پاسخگوئی به مراجعین و راهنمائی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست­های متقاضیان و مراجعه کنندگان که تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذیربط امکان پذیر است
  • انجام سایر امور ارجاعی مربوط به شغل