مدیریت امور مالی دانشگاه رازی کرمانشاه

افشین صدیقی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

سمت: مدیر امور مالی دانشگاه

شماره تماس:۳۴۲۷۷۶۱۶

داخلی:۲۲۴

ایمیل: Afshin۹۸۰as@gmail.com

شرح وظایف واقدامات

۱- انجام کلیه امور مالی دانشگاه براساس قوانین و ضوابط مربوط 

۲- جذب اعتبارات تخصیص یافته هرساله دانشگاه اعم از جاری، عمرانی، اختصاصی ، سایر منابع، و غیره...

۳- وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه

۴- هزینه نمودن بودجه دانشگاه ، باتوجه به اولویت بندی و سیاست گزاری مالی دانشگاه در قالب قوانین و مقررات مالی

۵- هزینه نمودن بودجه دانشگاه و تنظیم حسابها و ثبت دفاتر مالی

۶- تنظیم حسابهای دریافت و پرداخت دانشگاه براساس سرفصلهای مصوب و بودجه های تفضیلی 

۷- تهیه اطلاعات مالی در مورد دریافتها و پرداخت ها و ارائه گزارشات مالی ماهانه و سالیانه دانشگاه به مقامات مافوق

۸- نگهداری دفاتر اعتبارات و تعهدات

۹-نظارت اعمال رسیدگی به اسناد جهت تطبیق با قوانین و مقررات مالی 

۱۰- نظارت برمصرف اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از هزینه  

۱۱- تعییر و تفسیر خط مشی مالی دانشگاه و اعلام آن به واحدهای ذیربط جهت اجرا

۱۲-نگهداری حساب اموال مصرفی و غیر مصرفی دانشگاه بر حسب قیمت، تعداد، مقدار و تهیه گزارشات و ارسال به اداره کل اموال دولتی یا سایر مراجع قانونی

۱۳-اعمال نظارت در حفظ و نگهداری اموال و نحوه استفاده از آنها

۱۴- تنظیم برنامه کار ادارات تابعه و کنترل کار آنها از طریق اعمال نظارت برکار ادارات

۱۵-ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای ادارات تابعه

۱۶-همکاری با هیأت حسابرسان در مواقع ضروری

۱۷-همکاری در تهیه و تدوین به موقع بودجه جاری و عمرانی دانشگاه

۱۸-انجام سایر امور محوله از سوی مقامات مافوق