معاون مدیر امور مالی دانشگاه رازی کرمانشاه

غلامرضا برازنده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: معاون مدیر امور مالی

تلفن تماس:۰۸۳۳۴۲۷۷۶۱۶

داخلی:۲۲۴

ایمیل:Gbarazandeh@ yahoo.com

شرح وظایف:

1-تنظیم برنامه کار ادارات تابعه و کنترل کار آنها از طریق اعمال نظارت برکار ادارت
2-ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای ادارات تابعه
3-همکاری با هیأت حسابرسان در مواقع ضروری
4-همکاری در تهیه و تدوین به موقع بودجه جاری و عمرانی دانشگاه
۵.هزینه نمودن بودجه دانشگاه و تنظیم حسابها و ثبت دفاتر مالی
6-تهیه اطلاعات مالی در مورد دریافتها و پرداخت ها و ارائه گزارشات مالی ماهانه و سالیانه دانشگاه به مقامات مافوق
7-نگهداری دفاتر اعتبارات و تعهدات
8-تعییر و تفسیر خط مشی مالی دانشگاه و اعلام آن به واحدهای ذیربط جهت اجرا
9-نگهداری حساب اموال مصرفی و غیر مصرفی دانشگاه بر حسب قیمت، تعدا، مقدار و تهیه گزارشات و ارسال به اداره کل اموال دولتی یا سایر مراجع قانونی
10-اعمال نظارت در حفظ و نگهداری اموال و نحوه استفاده از آنها
11-جذب اعتبارات تخصیص یافته هرساله دانشگاه اعم از جاری، عمرانی، اختصاصی ، سایر منابع، و غیره...
12-وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه