19952

جلسه کمیته ترفیعات- مورخ 18-12-1400

جلسه کمیته ترفیعات دانشگاه راس ساعت 8:30 روز چهارشنبه مورخ 18-12-1400 در دفتر ریاست محترم دانشگاه تشکیل شد.

جلسه کمیته ترفیعات دانشگاه راس ساعت 8:30 روز چهارشنبه مورخ 18-12-1400 در دفتر ریاست محترم دانشگاه با  حضور اعضاء تشکیل و با ترفیع استحقاقی سالیانه تعدادی از اعضای محترم هیات علمی موافقت شد.

صورتجلسه ترفیعات


شناسه : 3288575

آخرین اخبار