19922

جلسه کمیته ترفیعات مورخ 16-03-1401

جلسه کمیته ترفیعات دانشگاه راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 16-03-1401 در دفتر ریاست محترم دانشگاه تشکیل شد.

جلسه کمیته ترفیعات دانشگاه راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 16-03-1401 در دفتر ریاست محترم دانشگاه با  حضور اعضاء تشکیل و با ترفیع استحقاقی سالیانه تعدادی از اعضای محترم هیات علمی موافقت شد.

صورتجلسه ترفیعات


شناسه : 4046241

آخرین اخبار