20438

جلسه کمیته ترفیعات- مورخ 11-10-1400

جلسه کمیته ترفیعات دانشگاه راس ساعت 10 روز شنبه مورخ 400/10/11 دردفتر ریاست محترم دانشگاه با  حضور اعضاء تشکیل و با ترفیع استحقاقی سالیانه تعدادی از اعضای محترم هیات علمی موافقت شد.

جلسه کمیته ترفیعات دانشگاه راس ساعت 10 روز شنبه مورخ 400/10/11 دردفتر ریاست محترم دانشگاه با  حضور اعضاء تشکیل و با ترفیع استحقاقی سالیانه تعدادی از اعضای محترم هیات علمی موافقت شد.

صورتجلسه ترفیعات


شناسه : 2292222

آخرین اخبار