19185

جلسه هیأت اجرایی - مورخ 29-09-1400

جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه در روز دوشنبه تاریخ 29-09-1400 درمحل دفتر معاونت اداری، مالی ومدیریت منابع انسانی دانشگاه برگزارگردید.

جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه در روز دوشنبه تاریخ 29-09-1400 درمحل دفتر معاونت اداری، مالی ومدیریت منابع انسانی دانشگاه برگزارگردید. دراین جلسه بر اساس دستور کار، موضوعاتی از قبیل ارتقا، مدرک تحصیلی اعضای غیر هیات علمی، تبدیل وضعیت تعدادی از ایثارگران و دوره های آموزشی، مطرح و مورد بررسی قرارگرفت.


شناسه : 1799997

آخرین اخبار