مسئول دفتر مدیر امور اداری

نام و نام خانوادگی: جواد امیریان
تحصیلات: دیپلم
شماره تماس: 34274508-083

داخلی:219