امور حقوقی دانشگاه رازی کرمانشاه

محمود یزدانبخش
مدیر

مدرک :کارشناس ارشد

سمت: مدیر امور حقوقی دانشگاه

ثریا زارعی
کارمند
مدرک تحصیلی:کارشناسی

سمت: کارشناس
 

شماره تماس:۰۸۳۳۴۲۷۴۵۳۲-داخلی ۲۱۰

محمد محمودی
کارمند

مدرک تحصیلی:کارشناسی حقوق قضایی

سمت: کارشناس
 

شماره تماس:۰۸۳۳۴۲۷۴۵۳۲-داخلی ۲۱۰

 


شرح وظایف دفتر حقوقی

 

 • شرکت در جلساتی که در دانشگاه برگزار می گردد و تصمیمات آنها واجد آثار حقوقی است.
 • انجام امور محوله و ارجاعی از جانب ریاست محترم دانشگاه ، معاونت اداری مالی دانشگاه و وزارت عتف
 • ایفای وظیفه نمایندگی حقوقی دانشگاه در کلیه مراجع  قضایی و شبه قضایی.
 • تشریک مساعی و ارائه مشاوره حقوقی در اتخاذ سیاست ها ی راهبردی دانشگاه
 • اهتمام در جهت ایجاد و ارتقای ارتباطات دو سویه و تعاملات فی مابین دفترحقوقی دانشگاه و مراجع قانونگذاری، قضایی و اجرایی به تناسب امور محوله و پی گیری حضوری در مراجع قضایی و ضابطین آنها در جهت حفظ حقوق دانشگاه.
 • انجام مکاتبات لازم با مراجع و نهادهای خارج از دانشگاه در صورت لزوم
 • نظارت بر اجرای صحیح قوانین و آیین نامه ها، بخشنامه ها، شیوه نامه ها، و دستورالعمل ها در حوزه مدیریت  امور حقوقی
 • نظارت بر رسیدگی به پرونده های مطروحه در محاکم قضایی و تنظیم لوایح دفاعیه
 • شرکت در سمینارها، کمیسیون ها و جلسات مختلف حقوقی.
 • طرح و اقامه دعوی حقوقی و کیفری در مراجع قضایی بر علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بنحوی منافع دانشگاه را با سوء استفاده و یا اعمال مجرمانه به مخاطره انداخته اند.
 • تنظیم لوایح و ارائه به مراجع قضایی در جهت دفاع از مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی به طرفیت دانشگاه طرح دعوی نموده اند .
 • حضور منظم در جلسات دادگاهی و دفاع از حقوق دانشگاه در زمانهای معین شده از سوی دادگا هها
 • مراجعه به دفاتر رسمی جهت تنظیم سند تعهد مربوط به استفاده از بورس تحصیلی و همچنین استفاده از فرصت های .مطالعاتی، پژوهشی و آموزشی داخل و خارج از کشور اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی .
 • حضور در مراحل برگزاری مناقصات و مزایده دانشگاه و نظارت بر رعایت مقررات جاری .
 • نظارت بر مفاد تمامی قرارداد های  تنظیمی جهت رعایت مقررات جاری مربوطه .
 • ارائه مشاوره و راهنما ئیهای حقوقی به همکاران دانشگاهی متقاضی این امر.
 • پاسخ گویی به مراجع نظارتی در خصوص مواردی که مطرح می نمایند.