فرایند ترفیع اعضای هیات علمی: /documents/14617/1923680/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C.pdf