برنامه حرکت سرویس های دانشگاه - display-pageجهت دریافت برنامه سرویس ایاب وذهاب دانشجویان دانشگاه رازی درنیمسال اول سال تحصیلی 96-97درپردیس دانشگاه کلیک کنید.    

جهت دریافت برنامه سرویس ایاب وذهاب دانشجویان دانشگاه رازی درنیمسال اول سال تحصیلی 96-97درپردیس دانشگاه کلیک کنید.