کرمانشاه- باغ ابریشم -دانشگاه رازی- سازمان مرکزی-طبقه دوم- معاونت اداری و مالی دانشگاه رازی تلفن مرکزی: ۳۴۲۷7601-۰۸۳ info@razi.ac.ir

کرمانشاه- باغ ابریشم -دانشگاه رازی- سازمان مرکزی-طبقه دوم- معاونت اداری و مالی دانشگاه رازی

تلفن مرکزی: ۳۴۲۷7601-۰۸۳

info@razi.ac.ir