شناسنامه  خدمت استعلام الکترونیکی هویت   عنوان خدمت : استعلام الکترونیکی هویت نوع خدمت :  G2B,G2G شرح خدمت : احراز هویت از پایگاه داده ثبت احوال مدارک مورد نیاز :  نامه از بالاترین مقام سازمانها به معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه رازی              متوسط زمان ارائه خدمت:  در آنلاین انفرادی کسری از ثانیه ،  استعلام دسته ای در حال پیگیری              ساعات ارائه خدمات:  بسته به محدودیت های تعریف شده برای کاربری های سرویس گیرنده                        ن حوه دسترسی به خدمت :   از طریق خطوط ویژه مخابراتی  MPLS  و یا از طریق شبکه ملی اطلاعات ( GSB )         از این پس نیازی به دریافت کپی اسناد هویتی ( شناسنامه و کارت ملی ) ازمراجعین نمی باشد. برای دریافت هر گونه خدمت به جای کپی اسناد هویتی فقط کافی است شماره ملی یا سریال کارت ملی خود را ارائه نمود.  این رویکرد با هدف اصلاح فرایندها و سهولت در ارائه خدمات اجرایی می شود، بلافاصله پس از دریافت شماره ملی یا سریال کارت ملی  متقاضی و صدور کد رهگیری، به پرونده الکترونیکی افراد متقاضی الصاق می گردد .  
 
 
عنوان خدمت: استعلام الکترونیکی هویت
نوع خدمتG2B,G2G
شرح خدمت:احراز هویت از پایگاه داده ثبت احوال
مدارک مورد نیازنامه از بالاترین مقام سازمانها به معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه رازی
            متوسط زمان ارائه خدمت: در آنلاین انفرادی کسری از ثانیه ،  استعلام دسته ای در حال پیگیری
            ساعات ارائه خدمات: بسته به محدودیت های تعریف شده برای کاربری های سرویس گیرنده
        
            نحوه دسترسی به خدمت: از طریق خطوط ویژه مخابراتی MPLS و یا از طریق شبکه ملی اطلاعات (GSB)
      

 از این پس نیازی به دریافت کپی اسناد هویتی ( شناسنامه و کارت ملی ) ازمراجعین نمی باشد.

برای دریافت هر گونه خدمت به جای کپی اسناد هویتی فقط کافی است شماره ملی یا سریال کارت ملی خود را ارائه نمود.

 این رویکرد با هدف اصلاح فرایندها و سهولت در ارائه خدمات اجرایی می شود، بلافاصله پس از دریافت شماره ملی یا سریال کارت ملی  متقاضی و صدور کد رهگیری، به پرونده الکترونیکی افراد متقاضی الصاق می گردد .