دکترجمال فتح الهی            استادیار علوم اقتصادی                  ایمیل:  jfathollahi@gmail.com معرفی معاونت: معاونت   اداری   و   مالی   به   سبب   کنترل   و   نظارت   دقیق   و   مستـمر   برکلیه   امور   مالی   و   اداری   ،   ثبت   و   ضبط   و   انتقال   کلیـــــــه   داراییـها   ،   تامیــن   نیروی   انسانی   و   تدوین   و   اجرای   ضوابط   مربــوط   به   کارکنـان   ،   تامیــــن   ملـــزومات   و   تجهیزات   مورد   نیاز   بـــــرای   فعالیت   های   دانشگاه   ،   از   اهمیــت   ویژه   ای   بــرخوردار   است   ایـــن   معاونـــت   در   جهت   نظـــم   بخشیدن   به   مسایل   مالی   و   اداری   با   تکیه   بر   قوانین   و   آییـن   نامـــــه   ها   تلاش   نموده   تا   در   راه   پیشبــــرد   و   پیشرفت   اهـــــداف   مقدس   دانشگاه   فعالیت   نمایـــد   لذا   ایجاد   امکانات   لازم   و   فضـای   مناسب   و   تجهیز   فضاهــــای   آموزشـــی،   اختصاص   بودجــــه   و   اعتبـــارات   لازم   به   کارکنـــان،تامین   وتوزیع   تجهیـــــزات،   امور   عمومی   و   رفـاه   را   مدیریت   مینماید .  از   این   رو   معاونت   اداری   و   مالی   یکی   از   معاونت   های   مهم   و   کلیدی   دانشگاه   می   باشد .    شرح وظایف: ۱)  ابلاغ   کلیه   مصوبات،   مقررات   و   آیین   نامه   های   ابلاغی   از   سوی   رییس   دانشگاه   به   واحدهای   ذیربط   و   پیگیری   و   نظارت   بر   حسن   اجرای   آن،   ۲ )  تدوین   آیین   نامه   ها   و   دستور   العمل   ها   و   دستورجلسات   مرتبط   با   وظایف   معاونت   جهت   پیشنهاد   به   مراجع   ذیصلاح   برای   تصویب،   ۳ )  پیشنهاد   افراد   واجد   شرایط   برای   تصدی   سمتهای   مدیریتی   در   حوزه   معاونت   به   ریاست   دانشگاه،   ۴ )  نظارت   بر   واحدهای   وابسته   به   منظور   حصول   اطمینان   از   حسن   اجرای   وظایف   آنها،   ۵ )  برنامه‌ریزی،   تنظیم   فعالیتها   و   پیشنهاد   بودجه   سالیانه   معاونت   ذیربط   مطابق   با   اولویتهای   دانشگاه،   ۶ )  همکاری   با   سایر   معاونتها   جهت   حسن   اجرای   برنامه   های   دانشگاه،   و   ‌  7 )  اداره   و   نظارت   بر   حسن   اجرای   کلیه   امور   اداری،   مالی   و   عمرانی   دانشگاه،   مطابق   با   مصوبات،   مقررات   و   آیین   نامه   های   مربوط،   8 )  رسیدگی   به   اهداف   اجرایی   دانشگاه   و   هدایت   و   نظارت   بر   چگونگی   گردش   کارها   و   روشهای   کاری   مورد   عمل   در   واحدهای   مختلف   به   منظور   ایجاد   هماهنگی   بین   فعالیتهای   مربوط   به   واحدهای   مختلف   در   راستای   تحقق   اهداف   اجرایی   دانشگاه،   9 )  نظارت   بر   مصرف   اعتبار   تخصیصی   به   واحدهای   مختلف   بر   اساس   بودجه   تفصیلی   مصوب   هیات   امنا   و   سایر   قوانین   و   مقررات   مالی   مورد   عمل   دانشگاه   و   ارایه   گزارش   جهت   طرح   در   هیات   امنای   ذیربط،   10 )  تعیین   وضعیت   موجود   دانشگاه   از   طریق   شناسایی   نقاط   قوت   و   تنگناها   و   مشکلات   و   فرصتها   تهدیدات   پیش   رو   جهت   تعیین   راهبردهای   پیشنهادی   در   راستای   ارتقا   به   وضعیت   مطلوب،   11 )  ارایه   گزارش‌های   توجیهی   لازم   به   رییس   دانشگاه   در   خصوص   وظایف   مربوطه   به   واحدهای   تحت   نظر،   12 )  جمع‌آوری   و   تکمیل   اطلاعات   مورد   نیاز   براساس   طرح   جامع   دانشگاه   و   برنامه‌ریزی   و   پیشنهاد بودجه   سالیانه   و   انجام   کلیه   فعالیتهای   لازم   در   جهت   اجرای   طرح   های   عمرانی   دانشگاه  ( اعم   از   پیمانی   ،   امانی   و ...) ،   13)  انجام   تعمیرات   اساسی   به   منظور   احیاء   و   نگهداری   ساختمانها   و   تاسیسات   موجود،   14 )  تشکیل   کمیته   تدوین   روشهای   اجرایی   به   منظور   بهینه   سازی   سامانه   تعاملات   اداری   بین   واحدهای   تابعه   با   همکاری   سایر   معاونتهای   دانشگاه،   15 )  استقرار   فرآیند   شناسایی   درآمدها   و   کنترل   مناسب   بر   چرخه   مالی   به   منظور   تهیه   گزارشات   مدیریتی   مالی   در   جهت   ایجاد   انضباط   مالی   در   بخشهای   مختلف   دانشگاه،   و   ۱6 )  تدوین   روشهای   اجرایی   مناسب   برای   نگهداری   ابنیه   و   تجهیزات   دانشگاه   به   منظور   حفظ   و   نگهداری   از   سرمایه   های   ملی   دانشگاه .     اطلاعات تماس: Tel: +9883 3 4277601-2 Fax: +9883 3 4277600    
 


           دکترجمال فتح الهی

           استادیار علوم اقتصادی               

 ایمیل: jfathollahi@gmail.com

معرفی معاونت:
معاونت اداری و مالی به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستـمر برکلیه امور مالی و اداری ، ثبت و ضبط و انتقال کلیـــــــه داراییـها ، تامیــن نیروی انسانی و تدوین و اجرای ضوابط مربــوط به کارکنـان ، تامیــــن ملـــزومات و تجهیزات مورد نیاز بـــــرای فعالیت های دانشگاه ، از اهمیــت ویژه ای بــرخوردار است ایـــن معاونـــت در جهت نظـــم بخشیدن به مسایل مالی و اداری با تکیه بر قوانین و آییـن نامـــــه ها تلاش نموده تا در راه پیشبــــرد و پیشرفت اهـــــداف مقدس دانشگاه فعالیت نمایـــد لذا ایجاد امکانات لازم و فضـای مناسب و تجهیز فضاهــــای آموزشـــی، اختصاص بودجــــه و اعتبـــارات لازم به کارکنـــان،تامین وتوزیع تجهیـــــزات، امور عمومی و رفـاه را مدیریت مینمایداز این رو معاونت اداری و مالی یکی از معاونت های مهم و کلیدی دانشگاه می باشد
 
شرح وظایف:
۱) ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رییس دانشگاه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن، 
۲تدوین آیین نامه ها و دستور العمل ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب، 
۳پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه، 
۴نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها، 
۵برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویتهای دانشگاه، 
۶همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه، و 

 7اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی و عمرانی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوط، 
8رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روشهای کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه، 
9نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشگاه و ارایه گزارش جهت طرح در هیات امنای ذیربط، 
10تعیین وضعیت موجود دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصتها تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقا به وضعیت مطلوب، 
11ارایه گزارش‌های توجیهی لازم به رییس دانشگاه در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر، 
12جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز براساس طرح جامع دانشگاه و برنامه‌ریزی و پیشنهادبودجه سالیانه و انجام کلیه فعالیتهای لازم در جهت اجرای طرح های عمرانی دانشگاه (اعم از پیمانی ، امانی و...)، 

13) انجام تعمیرات اساسی به منظور احیاء و نگهداری ساختمانها و تاسیسات موجود، 
14تشکیل کمیته تدوین روشهای اجرایی به منظور بهینه سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونتهای دانشگاه، 
15استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخشهای مختلف دانشگاه، و 
۱6تدوین روشهای اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات دانشگاه به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه های ملی دانشگاه. 

 

اطلاعات تماس:

Tel: +988334277601-2

Fax: +988334277600