معاون پشتیبانی

  معاون پشتیبانی

نام و نام خانوادگی: یداله سبکراه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
شماره تماس: ۳۴۲۷۴۵۰۸-۰۸۳
آدرس الکترونیکی:


 

1.       همکاری درتعیین و تفسیر خط مشی تعیین شده در زمینه های تدارکاتی،تعمیراتی و نقلیه

2.       هماهنگی و نظارت بر انجام امور کاردکس، انبارها و انبارگردانی با همکاری امور مالی بر اساس مقررات و ارائه گزارشات مربوط.

3.       هماهنگی و نظارت برپیش بینی، تهیه و توزیع مایحتاج واحد های مختلف دانشگاه، طبق برنامه تعیین شده و مقررات مربوط.

4.       نظارت بر امور وسایل نقلیه و برنامه ریزی در راستای انجام نیکوی وظایف و همچنین برنامه ریزی در زمینه بازسازی، تعمیرات و حفاظت از ماشین آلات و وسائط نقلیه.

5.       نظارت برانجام سرویس های دانشجویی، اردوهای علمی، فرهنگی و... .

6.       نظارت بر انجام امور مربوط به فضای سبز دانشگاه وشرکت های خدماتی وپشتیبانی.

7.       نظارت برسامانه های مرتبط اداری.

8.       نظارت برمهمانسرای دانشگاه.

9.       نظارت برفعالیت های تعمیرات و نگهداری ساختمان ها ی دانشگاه

10.        انجام امورمحوله ازسوی مسئولین مافوق.