معاون پرسنلی و منابع انسانی

       معاون پرسنلی و منابع انسانی

  نام و نام خانوادگی: شهریار کاظمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  شماره تماس: ۳۴۲۷۴۵۰۸-۰۸۳
آدرس الکترونیکی:

شرح وظایف:
۱- اصلاح فرآیند نظارت و افزایش بهره وری از منابع و امکانات.
۲- برنامه ریزی در راستای تامین نیروی انسانی مورد نیاز.
۳- انجام امور اداری جذب و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز.
۴- گسترش رضایتمندی ارباب رجوع و کارکنان.
۵- هماهنگ نمودن فعالیتهای اداری و پرسنلی.
۶- اعمال و اجرای قوانین و مقررات اداری، آئین نامه و دستور العمل ها.
۷- انجام مراحل استخدام نیروی انسانی مورد نیاز.
۸- انجام هماهنگی بیشتر مابین معاونین محترم دانشگاه.
۹-پیگیری و نظارت مستقیم در جهت اعمال و اجرای قوانین و مقررات اداری
۱۰- تحقیق و بررسی و مطالعه درباره سیاست کلی و خط مشی دولت و سازمان متبوع در زمینه ایجاد تسهیلات و فراهم آوردن امکانات و رشد معنوی و مادی کارکنان
۱۱- مطالعه روشها و گردش کارهای اداری به منظور حذف تشریفات زائد و ساده کردن جریان کار و همچنین تجزیه و تحلیل عملکرد کارکنان