معاون مدیر امور مالی

نام و نام خانوادگی: غلامرضا برازنده

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت: معاون مدیر امور مالی

تلفن تماس:08334277616

داخلی:224

ایمیل:Gbarazandeh@ yahoo.coom

 

 شرح وظایف:

 1. تنظیم برنامه کار ادارات تابعه و کنترل کار آنها از طریق اعمال نظارت برکار ادارت
 2. ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای ادارات تابعه
 3. همکاری با هیأت حسابرسان در مواقع ضروری
 4. همکاری در تهیه و تدوین به موقع بودجه جاری و عمرانی دانشگاه

5.هزینه نمودن بودجه دانشگاه و تنظیم حسابها و ثبت دفاتر مالی

 1. تهیه اطلاعات مالی در مورد دریافتها و پرداخت ها و ارائه گزارشات مالی ماهانه و سالیانه دانشگاه به مقامات مافوق
 2. نگهداری دفاتر اعتبارات و تعهدات
 3. تعییر و تفسیر خط مشی مالی دانشگاه و اعلام آن به واحدهای ذیربط جهت اجرا
 4. نگهداری حساب اموال مصرفی و غیر مصرفی دانشگاه بر حسب قیمت، تعدا، مقدار و تهیه گزارشات و ارسال به اداره کل اموال دولتی یا سایر مراجع قانونی
 5. اعمال نظارت در حفظ و نگهداری اموال و نحوه استفاده از آنها
 6. جذب اعتبارات تخصیص یافته هرساله دانشگاه اعم از جاری، عمرانی، اختصاصی ، سایر منابع، و غیره...
 7. وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه