معاونت اداری و مالی 

معاون اداری و مالی 
       دکتر علی محمد رشیدی 
       گروه مکانیک
       ایمیل:  rashidi1347@razi.ac.ir  و Rashidi673@yahoo.com