معاون اداری و مالی دکتر علی محمد رشیدی گروه مکانیک ایمیل: rashidi۱۳۴۷@razi.ac.ir و Rashidi۶۷۳@yahoo.com