مسئول دفتر

نام و نام خانوادگی: فرهاد نیک

مدرک تحصیلی : کارشناسی

شماره تماس: 083-34277601

داخلی:221