مدیر

 

نام و نام خانوادگی: افشین صدیقی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

سمت: مدیر امور مالی دانشگاه

شماره تماس:34277616

داخلی:224

ایمیل: Afshin980as@ yahoo.com

 

شرح وظایف:

1- انجام کلیه امور مالی دانشگاه براساس قوانین و ضوابط مربوط 

2- جذب اعتبارات تخصیص یافته هرساله دانشگاه اعم از جاری، عمرانی، اختصاصی ، سایر منابع، و غیره...

3- وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه

4- هزینه نمودن بودجه دانشگاه ، باتوجه به اولویت بندی و سیاست گزاری مالی دانشگاه در قالب قوانین و مقررات مالی

5- هزینه نمودن بودجه دانشگاه و تنظیم حسابها و ثبت دفاتر مالی

6- تنظیم حسابهای دریافت و پرداخت دانشگاه براساس سرفصلهای مصوب و بودجه های تفضیلی 

7- تهیه اطلاعات مالی در مورد دریافتها و پرداخت ها و ارائه گزارشات مالی ماهانه و سالیانه دانشگاه به مقامات مافوق

8- نگهداری دفاتر اعتبارات و تعهدات

9-نظارت اعمال رسیدگی به اسناد جهت تطبیق با قوانین و مقررات مالی 

10- نظارت برمصرف اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از هزینه  

11- تعییر و تفسیر خط مشی مالی دانشگاه و اعلام آن به واحدهای ذیربط جهت اجرا

12-نگهداری حساب اموال مصرفی و غیر مصرفی دانشگاه بر حسب قیمت، تعداد، مقدار و تهیه گزارشات و ارسال به اداره کل اموال دولتی یا سایر مراجع قانونی

13-اعمال نظارت در حفظ و نگهداری اموال و نحوه استفاده از آنها

14- تنظیم برنامه کار ادارات تابعه و کنترل کار آنها از طریق اعمال نظارت برکار ادارات

15-ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای ادارات تابعه

16-همکاری با هیأت حسابرسان در مواقع ضروری

17-همکاری در تهیه و تدوین به موقع بودجه جاری و عمرانی دانشگاه

18-انجام سایر امور محوله از سوی مقامات مافوق