قوانین و دستورالعمل های اداره کارگزینی هیات علمی فایل آیین نامه:  /documents/14617/0/tarfiat%20razi-azarakhsh.pdf « دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی  دانشگاه رازی » دبیرخانه هیات امنای دانشگاه مقدمه در اجرای ماده 50 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی، به منظور ارزیابی صحیح فعالیت‌های اعضای هیات علمی دانشگاه رازی و با عنایت به دستورالعمل آیین نامه خدمت موظف و اعطای پایه ترفیع اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی که طی نامه شماره 20279/2 مورخ 15/2/1377 وزارت متبوع ابلاغ گردیده است و همچنین با توجه به نامه شماره 4297/17967/2 مورخ 18/12/1382 وزارت که به دانشگاه‌ها اجازه می‌دهد با رعایت اصول کلی حاکم بر دستورالعمل مذکور نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند، این آیین نامه تهیه و تنظیم گردیده است که در جلسات هیات رییسه، شورای دانشگاه و هیات امنای دانشگاه‌های رازی و صنعتی کرمانشاه تصویب و با ابلاغ ریاست محترم دانشگاه از تاریخ 01/07/1396 لازم الاجرا است.   ماده 1- مجموع امتیازات هر عضو هیأت علمی دانشگاه رازی پس از یک سال خدمت تمام وقت می‌تواند با تکمیل کاربرگ‌ها و بارگزاری مدارک مربوط به انجام فعالیت‌ها، برای درخواست پایه اقدام کند. ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی برای دریافت پایه استحقاقی سالانه بر مبنای فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و فعالیت‌های اجرایی صورت می‌گیرد. هر عضو برای دریافت پایه ترفیع سالانه می‌بایست با توجه به مرتبه علمی خود حداقل امتیازات مورد نیاز را مطابق جدول 1 کسب نماید. جدول 1- حداقل امتیازات مورد نیاز جهت دریافت پایه استحقاقی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی مربی استادیار دانشیار استاد 12 15 17 20   تبصره : محاسبه «یک سال خدمت» به صورت ناپیوسته که به دلیل تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی، باقیمانده سوابق بورس، انجام بخشی از دوره تعهد قبل از دوره ضرورت و یا امثالهم ایجاد می‌گردد، به شرط رعایت مقررات مربوط به کسب حداقل امتیازات لازم بلامانع است. ماده2- فعالیت‌های فرهنگی فعالیت‌های فرهنگی مجموعه‌ای از فعالیت‌های عضو هیات علمی است که موید آمیختگی علم و اخلاق و مبتنی بر تقویت و ترویج باورها و مطابق با قانون اساسی و ارزش‌های انقلاب اسلامی است. امتیازات فرهنگی اعضای هیات علمی، از طریق ارزیابی کمیت و کیفیت فعالیت عضو در طی دو نیمسال منتهی به درخواست پایه و بر اساس مستندات مثبته، مطابق جدول 2 محاسبه می‌گردد. مازاد امتیاز فرهنگی اعم از مازاد در ردیف‌ها و جمع کلی برای سال بعد قابل ذخیره نخواهد بود.   جدول2- امتیازات فرهنگی قابل کسب توسط اعضای هیات علمی برای دریافت پایه استحقاقی سالانه ردیف موضوع فعالیت حداقل امتیاز  در هر سال (وتویی) حداکثرامتیاز قابل اخذ در هر سال 1 تدوین کتاب ، مقاله و تولید اثر بدیع و ارزنده با رویکرد اسلامی در حوزه فرهنگی، تربیتی و اجتماعی   4 2 تهیه پیوست فرهنگی برای فعالیت‌ها و همکاری مؤثر در اجرای امور فرهنگی بر اساس سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج ساله توسعه و سیاست‌های متخذه توسط شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی   3 3 ارائه مشاوره فرهنگی و یا همکاری مؤثر با تشکل‌های قانونمند دانشجویان، اعضای هیات علمی و نهادهای فرهنگی فعال در دانشگاه به منظور ترویج فعالیت در حوزه فرهنگ   2 4 استاد مشاور فرهنگی با حکم معاون فرهنگی دانشگاه، یا معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان و تایید موسسه محل خدمت هر نیمسال تا 75/0   5/1 5 مسئولیت پذیری در اصلاح و هدایت نگرش‌های مطلوب فرهنگی و مشارکت یا انجام فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی و یا عناوین مشابه برای کلیه اقشار دانشگاهی با کسب موافقت موسسه محل خدمت خدمات مشاوره علمی، فرهنگی، تربیتی و اجتماعی به دانشجویان. حضور مستمر و موثر در مراکز دانشجویی اعم از کانون‌ها، مساجد، خوابگاه ها و ... . مشارکت در ترویج علمی و فرهنگی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تایید کمسیون تخصصی ذیربط. مشارکت فعالانه در تشکیل جلسات هم اندیشی اساتید.   4 6 کسب جوایز فرهنگی (در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مسئولیت های فرهنگی و...)، برگزاری نمایشگاه آثار و کارگاه هنری با رویکرد فرهنگی اسلامی، شرکت در کارگاه‌های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی با ارائه گواهی، طراحی و مشارکت فعالانه در برگزاری‌کرسی‌های آزاد اندیشی، نقد و نظریه پردازی با تایید مرجع ذیصلاح   2 7 مشاوره انجمن‌های علمی دانشجویی، فعالیت رسمی در تحقق مدیریت و دانشگاه سبز، فعالیت در سازمان ‎ های مردم نهاد و خیریه به عنوان عضو اصلی، برگزاری کارگاه‌های دانش افزایی، معرفت افزایی و .... با اخذ مجوز و تاییدیه معاونت فرهنگی   1 8 مشارکت فعال در رفع معضلات اجتماعی با تایید ادارات بهزیستی، نیروی انتظامی، استانداری و.... ، داوری جشنواره حرکت، برگزاری و مشارکت در فعالیت‌های ورزشی فوق برنامه و همگانی، مشارکت در نظام پیشنهادهای دانشگاه   5/0   جمع امتیازات فرهنگی   0/4             ماده3- فعالیت های آموزشی امتیازات آموزشی اعضای هیات علمی، بر اساس ارزیابی کمیت و کیفیت فعالیت عضو در طی دو نیمسال منتهی به درخواست پایه مطابق جدول 3 محاسبه می‌گردد. در صورتیکه امتیاز عضو در هر ردیف جدول از حداقل امتیاز مورد نیاز در هر سال کمتر گردد، در آن ردیف هیچ امتیازی به عضو تعلق نخواهد گرفت. همچنین در صورتیکه امتیاز عضو در هر ردیف جدول از حداکثر امتیاز قابل اخذ در هر سال بیشتر گردد، در آن ردیف حداکثر امتیاز قابل اخذ به عضو تعلق می‌گیرد. مازاد امتیاز آموزشی اعم از مازاد در ردیف ها و جمع کلی برای سال بعد قابل ذخیره نخواهد بود. جدول3- امتیازهای آموزشی قابل کسب توسط اعضای هیات علمی برای دریافت پایه استحقاقی سالانه ردیف موضوع توضیحات حداقل امتیاز (وتویی) در هر سال حداکثرامتیاز قابل اخذ در هر سال 1 کمیّت تدریس نسبت واحدهای آموزشی تدریس شده به واحدهای موظف × 4 2 5/3 2 کیفیّت تدریس میانگین نمره ارزشیابی عملکرد عضو هیأت علمی تکمیل شده توسط دانشجویان در دو نیمسال × 1/0 0/1 0/2 3 اعلام به موقع نمره برابر تقویم آموزشی نسبت تعداد دروسی که نمره به موقع ثبت شده است به تعداد دروس تدریس شده توسط عضو هیات علمی در دو نیمسال 50/0 0/1 4 تدریس دروس کارشناسی هر واحد درس کارشناسی توسط دانشیاران و استاد تمامان معادل 1/0 امتیاز 0 0/1   جمع 5/3 5/7   تبصره 1 : حضور در جلسات ابتدایی و انتهایی هرنیمسال، حضور در جلسه امتحان دروس عضو هیات علمی و پاسخگویی به درخواست تجدید نظر دانشجویان در سامانه گلستان شرط لازم (وتویی) برای ورود به بررسی استحقاق پایه سالیانه خواهد بود. تشخیص موجه بودن غیبت عضو هیات علمی و یا عدم پاسخگویی به درخواست تجدید نظر دانشجویان در سامانه گلستان موضوع تبصره حاضر به عهده کمیته ترفیعات دانشگاه می‌باشد. تبصره 2 : درصورتی که اخذ واحد کمتر از نصف موظف به دلیل عدم امکان اخذ درس باشد و این امر توسط مدیر گروه و معاونت آموزشی دانشکده تایید گردد، حداقل امتیاز این بند به عضو هیأت علمی تعلّق می‌گیرد. تبصره 3 : درصورتی‌که عدم ثبت به ‌موقع نمره، با کسب مجوز از مدیریت آموزشی دانشگاه باشد، حداقل امتیاز ثبت نمره به عضو هیات علمی تعلق می‌گیرد. تبصره 4 : اگر چندعضو هیات علمی یک درس را بطور مشترک در یک کلاس تدریس نمایند امتیاز آن درس بر تعداد همکاران به میزان مشارکت آنان در تدریس تقسیم می‌شود. ماده 4- فعّالیت های پژوهشی امتیازات پژوهشی اعضای هیات علمی برای دریافت پایه ترفیع سالیانه از انجام فعالیت‌های پژوهشی در طول سال منتهی به دریافت پایه و بر مبنای فعالیت‌های ثبت شده در سامانه پژوهشی گلستان (یا سامانه پژوهشی جایگزین به تصویب شورای پژوهش دانشگاه رازی) و جدول امتیازات مندرج در آیین نامه پژوهانه دانشگاه رازی با اعمال ضرایب تاثیر جدول 4 محاسبه می‌گردد. جدول 4- امتیازهای پژوهشی قابل کسب توسط اعضای هیات علمی برای دریافت پایه سالانه ردیف موضوع امتیاز سقف واحد سقف امتیاز ضریب تاثیر مقالۀ علمی چاپ‌شده در نشریّات داخلی و خارجی 1 مقالۀ چاپ‌شده در مجلّۀ با نمایۀ ISI دارای IF (IF/MIF) 2 +3 7   100% 2 مقالۀ چاپ‌شده در مجلّۀ با نمایۀ Scopus 3     3 مقالۀ چاپ‌شده در مجلّۀ علمی- پژوهشی معتبر 4     4 مقالۀ چاپ‌شده در مجلّات فوق‌الذّکر که با عناوینی غیر از مقالۀ کامل یا   full paper و یا عناوینی که آن را از مقالۀ کامل متمایز کنند، از قبیل گزارش کوتاه و یا Technical Report, Technical Note, Letter  چاپ شود. 50% امتیاز مقالۀ کامل     5 مقالۀ چاپ‌شده در غیر از بندهای 1 تا 3 اعم از داخلی یا خارجی که پس از طیّ فرایند داوری چاپ شده باشد. 5/1   3 6 مقالۀ چاپ‌شده در مجلّات علمی- ترویجی معتبر 2   6 7 مقالۀ چاپ‌شده در دایره‌المعارف و دانشنامۀ جهان اسلام 2   4 8 مقالۀ علمی - پژوهشی چاپ‌شده و مستخرج از رساله/پایان‌نامۀ متقاضی در مجلّۀ معتبر 1   3 به مقالات چاپ‌شده و یا در نوبت چاپ در صورت درج   DOI امتیاز تعلّق می‌گیرد. مرجع تعیین اعتبار علمی- پژوهشی مجلّه‌های داخلی، وزارتین، حوزۀ علمیه و پایگاه استنادی جهان اسلام است. امتیاز مقالات داغ و پراستناد تا 5/1 برابر قابل افزایش است. به ازای هر 10 ارجاع (به استثنای خودارجاعی) در سال مورد بررسی، 1 امتیاز برای عضو هیأت علمی درنظر گرفته می‌شود. امتیاز مقالات چاپ‌شده در مجلّات مهم، از قبیل Nature و Science با پیشنهاد معاونت پژوهشی و تایید ریاست دانشگاه اعلام می‌شود. معادل مقدار عددی شاخص استنادات اعضای هیأت علمی( h-index ) به امتیاز آنان اضافه خواهد شد. امتیاز مقالات مشترک با دانشگاه‌های خارج از کشور مورد تأیید وزارت، تا 2/1 برابر قابل افزایش است. امتیاز مقالات مستخرج از پایان‌نامۀ دانشجویان تحصیلات تکمیلی به استثنای حدّاقل مقالات لازم برای دانشجویان دکتری با تأیید معاونت پژوهشی دانشکده، تا 2/1 برابر قابل افزایش است. مقالۀ مستخرج از رسالۀ موضوع ردیف 8، مقاله‌ای محسوب می‌شود که نام متقاضی به عنوان نویسندۀ نخست و یا پس از نام استاد یا استادان راهنما به عنوان نویسندۀ دوم ثبت شده باشد. موضوع مقاله باید حدّاقل 75% به‌طور مستقیم در ارتباط با تخصّص متقاضی (رشتۀ تخصّصی و گروه آموزشی) باشد. در مقالۀ مستخرج از پایان‌نامۀ دانشجوی تحصیلات تکمیلی که دانشجو نویسندۀ نخست باشد، در صورتی استاد راهنما امتیاز نفر اوّل را اخذ خواهد نمود که محلّ تحصیل دانشجو، دانشگاه رازی باشد. در مورد دانشجویان سایر دانشگاه‌ها و مؤسّسات پژوهشی دولتی زیرمجموعۀ وزارتین (به استثنای دانشگاه‌های غیر انتفاعی و پیام نور) نیز در صورت درخواست دانشگاه محلّ تحصیل دانشجو و موافقت شورای گروه، شورای دانشکده و در نهایت معاونت آموزشی دانشگاه با راهنمایی پایان‌نامه، امتیاز نفر اوّل به استاد راهنما تعلّق خواهد گرفت. مقالات با هم‌پوشانی کمتر از 30%، مقالات جداگانه محسوب می‌شوند و به مقالات با هم‌پوشانی بیشتر از 70%، امتیازی تعلّق نمی‌گیرد. امتیاز مقالات با هم‌پوشانی بین 30 و 70%، به نسبت هم‌پوشانی محاسبه خواهد شد. جهت حمایت از نشریّات دانشگاه رازی، سه شمارۀ اوّل هر نشریّه تا قبل از اخذ اعتبار از وزارت، علمی - پژوهشی محسوب می‌شود. مقالۀ علمی کامل یا خلاصه مقالۀ ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر 9 مقالۀ کامل منتشرشده در مجموعه‌مقالات همایش‌های علمی بین‌المللی معتبر داخلی و خارجی 2   4 40% 10 خلاصه‌مقالۀ منتشرشده در خلاصه‌مقالات همایش‌های علمی بین‌المللی معتبر داخلی و خارجی 1   11 مقالۀ کامل منتشرشده در مجموعه‌مقالات همایش‌های علمی ملّی معتبر 1   12 خلاصه‌مقالۀ منتشرشده در خلاصه‌مقالات همایش‌های علمی ملّی معتبر 5/0   همایش علمی معتبر همایشی است که برگزارکنندۀ آن، انجمن‌های علمی، دانشگاه‌ها و مؤسّسات پژوهشی دولتی زیر مجموعۀ وزارتین باشند و در پایگاه ISC ثبت شده باشد. حدّاکثر تعداد خلاصه مقالۀ قابل قبول در یک همایش برای متقاضی صرف نظر از ترتیب نویسندگان 2 مقاله است. تصنیف، تألیف، گردآوری و ترجمۀ کتاب 13 تصنیف کتاب در زمینۀ تخصّصی عضو هیأت علمی تا 15 15 30 50% 14 تألیف کتاب در زمینۀ تخصّصی عضو هیأت علمی تا 10 10 15 تصحیح انتقادی کتاب معتبر،گردآوری یا ترجمۀ مرتبط با تخصّص تا 7 7 16 تألیف یا ترجمۀ بخشی از کتاب (Book chapter) بسته به سهم مشارکت     17 تجدید چاپ کتاب تألیفی یا تصنیفی در صورتی که حدّاقل به میزان 40% در محتوای آن اصلاح یا اضافه صورت گرفته باشد تا 30% امتیاز تعیین شده برای کتاب 5/4 18 تألیف مجموعه کتاب‌های همانند دایره ‌المعارف تا 20 20 19 ویراستاری علمی کتاب (در صورت درج نام عضو هیأت علمی در شناسنامۀ کتاب) 2 4 20 کتاب برگزیدۀ سال و کتاب سال شایستۀ تقدیر در سطح کشوری به ترتیب 10 و 5 10 امتیاز ردیف‌های 13 تا 20 با تأیید کمیتۀ منتخب و شورای انتشارات دانشگاه تعیین می‌گردد. به تألیف یا تصنیف کتاب به زبان خارجی چاپ‌شده توسّط ناشر معتبر بین‌المللی تا 5/1 برابر امتیاز کتاب تعلّق می‌گیرد. سایر فعالیت‌های مرتبط با پژوهش 21 کرسی‌های نظریه‌پردازی: ارائۀ دستاوردها و نتایج علمی برگرفته از کرسی‌های نظریه‌پردازی و میزگردهای علمی ملّی و بین‌المللی و نیز نقد علمی، نوآوری و نظریه‌پردازی در حوزۀ علوم انسانی و معارف اسلامی با تأیید کمیتۀ منتخب تا 7   14 30% 22 سردبیری، مدیر مسئولی و عضویّت در هیأت تحریریّۀ مجلّات علمی- پژوهشی به ترتیب 2، 2 و1   5 23 سردبیری، مدیر مسئولی و عضویّت در هیأت تحریریّۀ مجلّات علمی دانشگاه که هنوز اعتبار علمی-پژوهشی دریافت نکرده‌اند، فقط برای یک‌بار به ترتیب 4، 4 و2     24 دبیری همایش‌های معتبر بین المللی و ملّی به ترتیب تا 10 و تا 5       فعالیت‌های فناورانه 25 تولید دانش فنّی، اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری‌سازی محصول یا فرایند با تأیید مراجع ذیصلاح وزارتین (از جمله تأییدیّۀ سازمان پژوهش‌های علمی- صنعتی) تا 20 بر اساس نوع و اعتبار تأییدکننده و تولید و تجاری‌سازی با نظر شورای پژوهشی     100% طرح‌های پژوهشی و فناوری 26 گزارش طرح‌های پژوهشی خاتمه‌یافتۀ داخلی 2   2 100% 27 گزارش طرح‌های پژوهشی خاتمه‌یافتۀ خارج از دانشگاه 7     28 طرح‌های پژوهشی خارج از دانشگاه که جذب منابع مالی برای دانشگاه داشته باشد: به ازای هر 50 میلیون ریال مبلغ طرح 1 20   29 طرح‌های پژوهشی خارج از دانشگاه که جذب تجهیزات غیر مصرفی برای دانشگاه به همراه داشته باشد: به ازای هر 10 میلیون ریال 1 20   30 خرید کتاب برای کتابخانه و تجهیزات (اموال) برای استفاده در آزمایشگاه‌ها یا کارگاه‌های دانشگاه از محلّ طرح‌های پژوهشی یا پژوهانه، درصورتی که پس از اتمام طرح به عنوان اموال دانشگاه تحویل داده شوند: به ازای هر 10 میلیون ریال 1 10   31 ایجاد ظرفیّت فعّال در جذب اعتبار پژوهشی (گرنت) از خارج از دانشگاه به ازای هر 50 میلیون ریال یا 1500 دلار 1 امتیاز     32 تدوین استانداردهای ملّی و بین‌المللی و تدوین استانداردهای روش آزمون و کیفیّت مواد اوّلیه با تأیید مؤسّسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ابلاغ شمارۀ ملّی استاندارد ملّی تا 7 بین‌المللی تا 15     33 عضویّت در کمیسیون‌های تدوین استانداردهای ملّی و بین‌المللی با تأیید مؤسّسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ابلاغ شمارۀ ملّی استاندارد ملّی تا 2 بین‌المللی تا 5     برای طرح‌های داخلی، تأییدیۀ معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و برای طرح‌های پژوهشی خارج از دانشگاه، تأییدیۀ معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بر اساس نامه خاتمه طرح، توسط دستگاه سفارش‌دهنده (کارفرما) ضروری است. به گزارش طرح‌های تحقیقاتی مشترک با دانشگاه‌ها و مراکز علمی تحقیقاتی خارج از کشور تا 10 امتیاز تعلّق می‌گیرد. ارزیابی، داوری و نظارت بر فعالیت‌های پژوهشی، فناوری و نوآوری 34 نظارت بر طرح‌های پژوهشی خارج از دانشگاه با مبلغ بیش از یکصد میلیون تومان (با موافقت دانشگاه و تأییدیۀ رسمی ) 2 4 7 25% 35 نظارت بر طرح‌های پژوهشی خارج از دانشگاه با مبلغ تا یکصد میلیون تومان (با موافقت دانشگاه و تأییدیۀ رسمی) 5/1 3 36 داوری طرح‌های پژوهشی خارج از دانشگاه با مبلغ بیشتر از یکصد میلیون تومان 5/1 3 37 داوری طرح‌های پژوهشی خارج از دانشگاه با مبلغ تا یکصد میلیون تومان 1 2 راهنمایی و مشاورۀ پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی 38 راهنمایی پایان‌نامۀ ارشدکه از خارج دانشگاه حمایت معنوی شده‌باشد، با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی 1   5 50% 39 راهنمایی رسالۀ دکتری که از خارج دانشگاه حمایت معنوی شده‌باشد، با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی 2 40 راهنمایی پایان نامه تحصیلات تکمیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه 1 41 راهنمایی پروژه یا پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد که از خارج از دانشگاه حمایت مالی شده‌باشد 3   20 100% 42 راهنمایی پروژه یا رسالۀ دکتری که از خارج از دانشگاه حمایت مالی شده‌باشد 6   کسب رتبه در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی 43 پژوهشگر برتر دانشگاه، دانشکده و گروه به ترتیب 5، 3 و 1   50% 44 رتبه‌های اوّل، دوم، و سوم جشنوارۀ خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی به ترتیب 20 ، 15 و 10   45 پژوهشگر یا فنّاور برتر کشوری (در مراسم کشوری هفتۀ پژوهش و فناوری) 20   46 برگزیدگان انجمن‌ها و جمعیّت‌های علمی با تأیید بالاترین مقام آن انجمن 15   سایر فعالیت‌های مرتبط با پژوهش، فناوری و کارآفرینی     47 حضور فعّال و مشارکت عضو هیأت علمی در پیشبرد برنامه‌های پژوهشی، از جمله برقراری نظام HSE ، آزمایشگاه‌های شاعا و ...، با تأیید معاون پژوهشی دانشکده و تأیید شورای پژوهشی دانشگاه 2   10 50%                     تبصره 1 : حداقل امتیاز پژوهشی لازم برای دریافت پایه استحقاقی سالیانه 4 امتیاز و حداکثر امتیاز پژوهشی قابل اخذ نامحدود می‌باشد. اگر امتیاز فعالیت‌های پژوهشی عضو هیات علمی در سال مورد بررسی ییشتر از امتیاز مورد نیاز برای اعطای پایه باشد، مازاد آن می‌تواند برای حداکثر دو سال بعد ذخیره گردد و عضو هیات علمی می‌تواند در سال‌های بعد از آن استفاده نماید. تبصره 2 : اگر امتیاز فعالیت‌های پژوهشی عضو هیات علمی در سال مورد بررسی کمتر از امتیاز مورد نیاز برای اعطای پایه باشد، و عضو هیات علمی بتواند در سال بعد علاوه بر امتیاز پژوهشی لازم برای آن سال، کسری امتیاز پژوهشی سال قبل را جبران نماید، پایه از دست رفته سال قبل وی با تایید کمیته ترفیعات دانشگاه، از تاریخ پایه جدید قابل اعطا خواهد بود. چنانچه عضو هیات علمی طی 2 سال امتیازهای پژوهشی لازم را کسب نکند؛ پایه(های) مربوط به آن سال(ها) به هیچ وجه قابل جبران نخواهد بود.  تبصره 3 : در مواردی که اعضای هیات علمی سهم خود را در فعالیت‌های پژوهشی مشترک تعیین کرده باشند، امتیاز آن فعالیت به نسبت اعلام شده تقسیم می‌شود؛ در غیر اینصورت برای تقسیم امتیاز فعالیت یاد شده مطابق شیوه ذکر شده در آیین نامه ارتقا و شیوه نامه اجرایی آن عمل خواهد شد. ماده 5 – فعالیت‌های اجرایی و علمی این بخش شامل کلیه فعالیت های اجرایی و علمی است که در سطوح مختلف در دانشگاه و یا خارج از آن جهت پیشبرد اهداف دانشگاه صورت می پذیرد. امتیارات این ماده به شرح جدول 5 محاسبه می‌گردد. جدول 5- امتیازات اجرایی قابل کسب توسط اعضای هیات علمی ردیف عنوان سمت / نوع فعالیت حداقل امتیاز در هر سال (وتویی) حداکثرامتیاز قابل کسب در سال 1 ریاست دانشگاه   20 2 معاونان دانشگاه   تا 15 3 روسای دانشکده‌ها، مدیریت امور فرهنگی، آموزشی، تحصیلات تکمیلی، پژوهشی و دانشجویی، مدیریت طرح و برنامه، روابط بین الملل، نظارت بر طرح‌های عمرانی، مدیریت فناوری اطلاعات، کارآفرینی و ارتباط با صنعت، آزمایشگاه مرکزی، نظارت و ارزیابی، سایر امور اجرایی با ابلاغ مستقیم ریاست دانشگاه   تا 12 4 معاونان دانشکده‌ها   تا 8 5 مدیران گروه های آموزشی، مدیر کتابخانه مرکزی، مدیر مزرعه آموزشی    تا 6 6 معاونان گروه های آموزشی، مدیر موزه، عضویت حقیقی در کمیته اخلاق پژوهشی، کمیته اخلاق کار با حیوانات، شورای چاپ و نشر، کمیته خرید تجهیزات، کمیته سیاست گذاری پژوهش و فناوری، شورای فناوری، گروه‌های تحقیقاتی سفارش محور، شورای کتابخانه‌های دانشگاه، کمیته علم سنجی، کمیته HSE   تا 3 7 شرکت در جلسات گروه؛ حضور در نیمی از جلسات گروه الزامی و معادل 1 امتیاز اجرایی تلقی می‌گردد. 1 5/1 8 نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه‌های دفاع پایان نامه دانشجویان : هر حضور در سال 5/0 امتیاز. 1 5/1 9 استاد مشاور آموزشی به تایید مدیر گروه و مشاوره المپیادهای استانی و ملی به تایید یکی از معاونین دانشگاه هر نیمسال 75/0   تا 5/1 10 عضویت حقیقی در کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی، شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه، کمیته داوری فرهنگی جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه، کمیته حجاب و عفاف، کمیته داوری جشنواره های مذهبی، فرهنگی، هنری و .... ، سایر فعالیت‌ها در جهت تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه در حوزه های فرهنگی و اجتماعی، همکاری علمی و فنی با بخش‌های مختلف جامعه ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﻳﻴﺲ دانشگاه، همکاری در اﻣﻮر ﺳﺘﺎدی وزارت ﻋﻠﻮم تحقیقات و فناوری   تا 5/0 11 برﭘﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ‌های پژوهشی و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط، راﻩ اﻧﺪازی ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻳﺎ کارگاه با تایید مدیر گروه، ﺗﺪرﻳﺲ دروس مهارتی برای دانشجویان دانشگاه رازی در واﺣﺪهای صنعتی، ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻳﺎ ﺑﺨﺶ خصوصی خارج از دانشگاه، همکاری در اﻳﺠﺎد رﺷﺘﻪ‌های ﺟﺪﻳﺪ داﻧﺸﮕﺎهی، یادگیری زﺑﺎن‌های ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ از زﺑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ارائه کلاس درس و ﺗﺎﻟﻴﻔﺎت ﺧﻮد.   تا 5/0   جمع 3 20   تبصره 1 : امتیاز اجرایی بندهای 1 تا 3 جدول صدرالاشاره می‌تواند جایگزین امتیازات وتویی سایر بندها گردد. تبصره 2 : اعضای هیات علمی که تصدی یکی از سمت‌های مورد اشاره در ردیف‌های 1 تا 5 جدول فوق را دارند، درصورتیکه مازاد بر 50%  واحدهای موظف آموزشی، حق‌التدریس آموزشی داشته باشند، به ازای هر واحد آموزشی مازاد یک امتیاز از امتیاز اجرایی آنان کسر می‌گردد. همچنین اعضای هیات علمی که تصدی بیش از یکی از سمت‌های مورد اشاره در ردیف‌های 1 تا 5 جدول فوق را دارند، امتیاز اجرایی سمت بالاتر برای ایشان لحاظ خواهد شد.   تبصره 3 : در خصوص امتیاز اجرایی سمت‌های اجرایی آتی، کمیته منتخب ترفیعات دانشگاه تصمیم گیری خواهد نمود. تبصره 4 : ﻣﻴﺰان اﻣﺘﻴﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌های اﺟﺮاﻳﻲ که امتیاز شناور دارند ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ و با تایید کمیته ترفیعات دانشگاه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. تبصره 5 : اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ عضو هیات علمی در هر یک از ردیف‌های جدول فوق کمتر از ﻳﻚ ﺳﺎل کامل ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ امتیاز وی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ‌گردد. تبصره 6 : شرط اعطای پایه سالانه، به روز و کامل بودن محتوای وب سایت دانشگاهی عضو هیأت علمی متقاضی ترفیع است. مسئولیت نظارت بر اجرای این تبصره بعهده حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه است. ماده 6- روند درخواست و اعطای پایه ترفیع برای کسب پایه، عضو هیات علمی باید درخواست خود را حداقل یک ماه قبل از موعد استحقاق از طریق سامانه گلستان ارسال نماید. درخواست متقاضی پس از تایید مدیر گروه و رییس دانشکده حداکثر طی دو هفته، از طریق معاونت آموزشی دانشکده به کمیته ترفیعات دانشگاه ارسال می‌گردد. کمیته ترفیعات دانشگاه تقاضاهای ترفیع را حداکثر طی دو ماه بررسی و در صورت تایید، مراتب را به اداره کارگزینی برای صدور حکم از تاریخ استحقاق و یا تاریخ ارسال مدارک از دانشکده به دانشگاه (هر یک که موخر بود) ابلاغ می‌نماید. در صورت عدم تایید درخواست متقاضی در هر مرحله، مراتب با ذکر دلیل (دلایل) به وی ابلاغ خواهد شد. نتیجه بررسی کمیته ترفیعات دانشگاه توسط معاون آموزشی دانشگاه ابلاغ می‌گردد. تبصره 1 : اعضای کمیته ترفیعات دانشگاه عبارتند از : رییس یا نماینده رییس دانشگاه، معاون آموزشی، معاون پژوهشی، معاون اداری مالی، مدیر دفتر ارزیابی و نظارت دانشگاه. همچنین مسوول کارگزینی هیات علمی و نماینده دانشکده متقاضی نیز در جلسات کمیته ترفیعات دانشگاه بدون حق رای حضور می‌یابند. تبصره 2 : معاونت آموزشی موظف است به گونه‌ای عمل نماید که در سال دوم اجرای آیین نامه حاضر، همه مراحل فوق بصورت سامانه‌ای و بدون نیاز به مراجعه حضوری اعضای هیات علمی صورت پذیرد. تبصره 3 : اعضای هیات علمی ملزم هستند تا کلیه مدارک لازم برای ارزیابی فعالیت‌های خود را به موقع در سامانه بارگزاری نمایند. در صورت تاخیر در بارگزاری مدارک، باید مستندات تاخیر را نیز به همراه سایر مدارک در سامانه بارگزاری نمایند. در صورتی که کمیته ترفیعات دانشگاه، علت تاخیر را موجه تشخیص ندهد، ولی اعطای پایه را تصویب کند، تاریخ اجرای اعطای پایه فوق از زمان تصویب خواهد بود. در صورتیکه بارگزاری مدارک با تاخیر بیش از یکسال صورت پذیرد، پایه مربوط به آن سال قابل اعطا نخواهد شد. تبصره 4 : در صورت عدم تصویب اعطای پایه در کمیته ترفیعات دانشگاه، صرفا امتیازات کسب شده عضو هیات علمی از محل فعالیت های پژوهشی، برای استفاده در سال بعد محفوظ خواهد بود. تبصره 5 : در صورت عدم تصویب پایه، عضو هیات علمی حق دارد حداکثر ظرف مدت ١٥ روز پس از اطلاع، اعتراض خود را به کمیته ترفیعات دانشگاه تسلیم نماید و کمیته موظف است ظرف دو ماه به اعتراض وی رسیدگی و نظر قطعی خود را اعلام نماید. ماده 7 – پایه‌های استحقاقی اعضای هیات علمی 1-7- پایه های اعطا شده در دوره پیمانی پس از تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی انتقال می‌یابد و نیازی به احتساب سوابق ندارد. 2-7- اعضای پیمانی دائم (مشمولین ماده 11 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی) تا زمان بازنشستگی، سالیانه با رعایت مفاد امتیازی این آیین نامه می‌توانند پایه استحقاقی خود را اخذ نمایند. 3-7- به اعضای پیمانی، رسمی و همچنین اعضای پیمانی موضوع ماده 11 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی، در ازای ارائه کارت پایان خدمت و یا گواهی انجام تعهد نظام وظیفه، در بدو استخدام یک پایه ترفیع تعلق تعلق می‌گیرد. 4-7- به مشمولین طرح سربازی برای دوره تعهد با رعایت مفاد امتیازی آیین نامه حاضر، به ازای هر سال خدمت، یک پایه تا سقف دو پایه از تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و به مشمولین ماده 11 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی از تاریخ استخدام پیمانی حسب مورد تعلق می‌گیرد. 5-7- در مدت خدمت پیمانیِ مشروط، ترفیع استحقاقی سالیانه به عضو تعلق نمی‌گیرد، اما در صورت پرداخت کسورات مربوطه صرفا به عنوان سابقه خدمت قابل قبول در بازنشستگی قابل احتساب می‌باشد. ماده 8- عضوی که در طول یکسال حداقل امتیازات لازم برای دریافت یک پایه استحقاقی را کسب ننماید، باپیشنهاد کمیته ترفیعات و تایید هیات رئیسه تعداد واحد حق‌التدریس یا ساعت حق‌التحقیق وی حسب مورد برای سال‌های دوم و سوم کاهش می‌یابد و در صورت استمرار این وضعیت، ضمن حذف واحد حق‌التدریس یا ساعت حق التحقیق عضو، پرونده وی جهت بررسی و اخذ تصمیم به کمیسیون رکود علمی ارسال می‌گردد. ماده 9- به ایام تعلیق، مرخصی بدون حقوق و انفصال موقت پایه استحقاقی تعلق نمی‌گیرد و به همان میزان تاریخ استحقاق پایه وی به تعویق می‌افتد.   ماده 10- به اعضای هیات علمی نیمه حضوری یا نیمه وقت در صورت احراز شرایط امتیازی موجود در این آیین نامه به ازای هر دو سال خدمت قابل قبول با رعایت بند یک ماده 52 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی یک پایه استحقاقی تعلق می‌گیرد. ماده 11 - ترفیع سالانه استحقاقی اعضای هیات علمی موضوع ماده 79 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون نیاز به ارزیابی اعطا خواهد شد، اما ارزشیابی اعضای هیات علمی شاغل در سایر سمت‌های مدیریت در خارج از دانشگاه، که با مجوز دانشگاه و به شرط حفظ رابطه آموزشی یا پژوهشی با دانشگاه، به خدمت اشتغال دارند طبق ضوابط این دستور العمل انجام می‌گیرد. ماده 12- در مواردی که کمیته ترفیع دانشگاه با ترفیع عضو هیات علمی به دلیلی غیر از کمبود امتیاز پژوهشی مخالفت نموده باشد؛ عضو از دریافت پایه همان سال محروم و این پایه در سنوات بعد به هیچ نحو قابل اعطاء نخواهد بود. ماده 13- به اعضای هیات علمی که در مرحله پیمانی هستند و مشمول ماده 11 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی نمی باشند، تا رسیدن به مرحله رسمی آزمایشی حداکثر 5 پایه استحقاقی سالیانه و همچنین به اعضای هیات علمی که در مرحله رسمی آزمایشی هستند تا رسیدن به مرحله رسمی قطعی حداکثر 5 پایه استحقاقی سالیانه اعطاء می‌شود. تبصره : پایه های استحقاقی بیشتر از 5 پایه به عضو پیمانی که با مجوز هیات امنای دانشگاه، سابقه خدمت پیمانی بیشتر از 5 سال دارند، مشروط به آنکه در پایان مدت 5 سال خدمت پیمانی نسبت به تکمیل پرونده خود و ارائه مدارک و مستندات لازم برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی اقدام نموده و با تایید هیات اجرایی جذب دانشگاه در تاریخ ارائه مدارک شرایط لازم برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی را کسب کرده باشند، به ازای انجام هر یک سال خدمت آموزشی و پژوهشی قابل قبول در پایه قبلی (مازاد بر پنج سال) و کسب حداقل امتیازات مندرج در این آیین نامه با تصویب هیات ممیزه ذیربط یک پایه از تاریخ صدور حکم رسمی آزمایشی تعلق می‌گیرد. ماده 14- پایه استحقاقی بورس، ماموریت تحصیلی و ... 14-1- به اعضای رسمی مامور به تحصیل در ازای ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی سالانه که به تایید دانشگاه رسیده باشد، در مقطع دکتری تخصصی برای هر سال تحصیلی یک پایه و حداکثر چهار پایه اعطا می‌گردد. 14-2- بورسیه های وزارت که در استخدام دانشگاه نیستند و متعهد خدمت به موسسات وابسته به وزارت می باشند، پس از اتمام تحصیل و اشتغال به کار آموزشی و پژوهشی به ازای هر سال بورس یک پایه در مقطع دکتری و حداکثر از سه پایه ترفیع در هنگام صدور حکم رسمی آزمایشی برخودار خواهند شد. 14-3- اعضایی که از سوی مراجع ذیصلاح واجد دریافت مزایای ایثار گری می باشند، از مزایای تبصره4 ماده 52 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی و تبصره‌های آن برخودار خواهند شد. 14-4- عضو هیات علمی (فرزند شهید) در مرتبه علمی استادیار و بالاتر علاوه بر پایه های استحقاقی مندرج در ماده 52 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی از 7 پایه ایثارگری و در مرتبه علمی پایین‌تر از استادیار از حقوق و مزایای یک مرتبه بالاتر برخوردار می‌گردد. 14-5- اعضایی که به درجه رفیع شهادت نائل شده‌اند، ضمن ارتقا به مرتبه علمی بالاتر، از تاریخ شهادت در حالت اشتغال بسر می برند و تا زمان رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی، ترفیع استحقاقی سالیانه را دریافت داشته و از مزایای زمان اشتغال از جمله ارتقا به مرتبه علمی بالاتر صرفا پس از طی مدت توقف در دستورالعمل ارتقای مرتبه، برخوردار خواهند بود. اعضایی که در مرتبه استادی به شهادت رسیده اند به دلیل عدم امکان ارتقا به مرتبه علمی بالاتر، بلافاصله از 10 پایه ایثارگری بهره مند می‌گردند. ماده 1 5 - امتیازات ویژه 15-1- عضو هیات علمی در صورت کسب 60 امتیاز پژوهشی مازاد در مدت دو سال منتهی به درخواست پایه از شمول این دستورالعمل برای مدت 2 سال معاف و اعطای پایه وی بدون ارزیابی مطابق مفاد دستورالعمل حاضر صورت خواهد گرفت. عضو هیات علمی در صورت کسب 500 امتیاز پژوهشی مازاد، بطور دائم از شمول این دستورالعمل معاف و اعطای پایه وی تا نائل شدن به بازنشستگی بدون ارزیابی مفاد دستورالعمل حاضر صورت خواهد پذیرفت. 15-2- عضو هیات علمی حائز عنوان «دانشمند برتر ملی و یا بین المللی» و یا دارا بودن اختراع و ابتکاری که منجر به کارآفرینی گردد با تایید سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی کشور، برای مدت 2 سال بدون ارزیابی مفاد دستورالعمل حاضر از پایه استحقاقی برخودار خواهد شد. 15-3- اعضای هیات علمی که دارای طرح‌های پژوهشی با درآمدزایی بیش از حدنصاب اعلامی معاونت پژوهشی باشند، اعطای پایه سنواتی آنها از زمان خاتمه طرح برای مدت دوسال، بدون ارزیابی مفاد دستورالعمل حاضر از پایه استحقاقی برخودار خواهد شد. ماده 16- پایه‌های تشویقی به عضو هیات علمی در صورتیکه یکی از شرایط زیر را احراز کند، پایه تشویقی اعطا می‌شود:   16-1- به ازاء هر20 امتیاز پژوهشی مازاد بر حداقل امتیاز مورد نیاز ترفیع سالانه از فعالیت های پژوهشی یک پایه. 16-2- عضویت فعال در گردان‌های عاشورا و الزّهرا (س) در چارچوب ضوابط مربوطه حداکثر یک پایه. 16-3- احراز عنوان عضو هیات علمی نمونه کشوری دو پایه. 16-4- احراز عنوان استاد ممتاز در دانشگاه یک پایه. 16-5- دارندگان نشان‌های دولتی و برگزیدگان جشنواره‌های معتبر ملی موردتایید وزارت عتف، یک پایه برای هر مورد و حداکثر دو پایه. 16-6- اعضای هیات علمی که در دانشگاه در سمت‌های معاون و مدیر ستادی، رییس دانشکده و سمت‌های همتراز با آن، دارای خدمات ارزنده و قابل قبول به پیشنهاد رییس دانشگاه با تایید هیات امنا می‌باشند، به ازای هر دو سال خدمت یک پایه و حداکثر دو پایه به فاصله زمانی حداقل 5 سال از یکدیگر در طول خدمت. 16-7- اعضای هیات علمی که دارای سمت‌های مدیریتی موضوع ماده 79 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و همچنین روسای دانشگاه به ازای هر دو سال خدمت یک پایه و حداکثر چهار پایه در طول خدمت. 16-8- اعضای هیات علمی که در سمت‌های مدیریتی حوزه ستاد وزارت دارای خدمات ارزنده و قابل قبول به تشخیص وزیر یا معاونان ذیربط وی باشند، به ازای هر دو سال خدمت یک پایه و حداکثر دو پایه در طول خدمت. 16-9- حداکثر به 2% از اعضای هیات علمی که بالاترین امتیاز آیین‌نامه ترفیع سالانه را در سه‌سال متوالی گذشته کسب نموده باشند یک پایه تشویقی اعطا می‌گردد. امتیازات سال‌هایی که عضو هیات علمی بابت آن پایه تشویقی می‌گیرد،‌ در سال‌های آتی قابل احتساب نخواهد بود و حداقل فاصله زمانی بین دو تشویق در این بند 5 سال می‌باشد. حداکثر پایه تشویقی قابل اعطا از این بند 2 پایه در طول خدمت فرد می‌باشد. تبصره 1 : سقف پایه‌های تشویقی قابل اعطا به هر عضو هیات علمی در طول خدمت به استثنای پایه‌های تشویقی بند 6 و 7 این ماده، حداکثر 7 پایه است. تبصره 2 : گزارش پایه‌های تشویقی اعطا شده در هر سال به کمیسیون دائمی هیأت امنا ارائه می‌شود. ماده 17- این آئین نامه در 17 ماده، 23 تبصره و 22 بند تصویب و از تاریخ 01/07/1396 اجرا می گردد.  

قوانین و دستورالعمل های اداره کارگزینی هیات علمی

فایل آیین نامه: /documents/14617/0/tarfiat%20razi-azarakhsh.pdf

« دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی  دانشگاه رازی »

دبیرخانه هیات امنای دانشگاه

مقدمه

در اجرای ماده 50 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی، به منظور ارزیابی صحیح فعالیت‌های اعضای هیات علمی دانشگاه رازی و با عنایت به دستورالعمل آیین نامه خدمت موظف و اعطای پایه ترفیع اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی که طی نامه شماره 20279/2 مورخ 15/2/1377 وزارت متبوع ابلاغ گردیده است و همچنین با توجه به نامه شماره 4297/17967/2 مورخ 18/12/1382 وزارت که به دانشگاه‌ها اجازه می‌دهد با رعایت اصول کلی حاکم بر دستورالعمل مذکور نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند، این آیین نامه تهیه و تنظیم گردیده است که در جلسات هیات رییسه، شورای دانشگاه و هیات امنای دانشگاه‌های رازی و صنعتی کرمانشاه تصویب و با ابلاغ ریاست محترم دانشگاه از تاریخ 01/07/1396 لازم الاجرا است.  

ماده 1- مجموع امتیازات

هر عضو هیأت علمی دانشگاه رازی پس از یک سال خدمت تمام وقت می‌تواند با تکمیل کاربرگ‌ها و بارگزاری مدارک مربوط به انجام فعالیت‌ها، برای درخواست پایه اقدام کند. ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی برای دریافت پایه استحقاقی سالانه بر مبنای فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و فعالیت‌های اجرایی صورت می‌گیرد. هر عضو برای دریافت پایه ترفیع سالانه می‌بایست با توجه به مرتبه علمی خود حداقل امتیازات مورد نیاز را مطابق جدول 1 کسب نماید.

جدول 1- حداقل امتیازات مورد نیاز جهت دریافت پایه استحقاقی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی

مربی

استادیار

دانشیار

استاد

12

15

17

20

 

تبصره : محاسبه «یک سال خدمت» به صورت ناپیوسته که به دلیل تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی، باقیمانده سوابق بورس، انجام بخشی از دوره تعهد قبل از دوره ضرورت و یا امثالهم ایجاد می‌گردد، به شرط رعایت مقررات مربوط به کسب حداقل امتیازات لازم بلامانع است.

ماده2- فعالیت‌های فرهنگی

فعالیت‌های فرهنگی مجموعه‌ای از فعالیت‌های عضو هیات علمی است که موید آمیختگی علم و اخلاق و مبتنی بر تقویت و ترویج باورها و مطابق با قانون اساسی و ارزش‌های انقلاب اسلامی است. امتیازات فرهنگی اعضای هیات علمی، از طریق ارزیابی کمیت و کیفیت فعالیت عضو در طی دو نیمسال منتهی به درخواست پایه و بر اساس مستندات مثبته، مطابق جدول 2 محاسبه می‌گردد. مازاد امتیاز فرهنگی اعم از مازاد در ردیف‌ها و جمع کلی برای سال بعد قابل ذخیره نخواهد بود.

 

جدول2- امتیازات فرهنگی قابل کسب توسط اعضای هیات علمی برای دریافت پایه استحقاقی سالانه

ردیف

موضوع فعالیت

حداقل امتیاز  در هر سال (وتویی)

حداکثرامتیاز قابل اخذ در هر سال

1

تدوین کتاب ، مقاله و تولید اثر بدیع و ارزنده با رویکرد اسلامی در حوزه فرهنگی، تربیتی و اجتماعی

 

4

2

تهیه پیوست فرهنگی برای فعالیت‌ها و همکاری مؤثر در اجرای امور فرهنگی بر اساس سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج ساله توسعه و سیاست‌های متخذه توسط شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی

 

3

3

ارائه مشاوره فرهنگی و یا همکاری مؤثر با تشکل‌های قانونمند دانشجویان، اعضای هیات علمی و نهادهای فرهنگی فعال در دانشگاه به منظور ترویج فعالیت در حوزه فرهنگ

 

2

4

استاد مشاور فرهنگی با حکم معاون فرهنگی دانشگاه، یا معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان و تایید موسسه محل خدمت هر نیمسال تا 75/0

 

5/1

5

مسئولیت پذیری در اصلاح و هدایت نگرش‌های مطلوب فرهنگی و مشارکت یا انجام فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی و یا عناوین مشابه برای کلیه اقشار دانشگاهی با کسب موافقت موسسه محل خدمت

خدمات مشاوره علمی، فرهنگی، تربیتی و اجتماعی به دانشجویان.

حضور مستمر و موثر در مراکز دانشجویی اعم از کانون‌ها، مساجد، خوابگاه ها و ... .

مشارکت در ترویج علمی و فرهنگی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تایید کمسیون تخصصی ذیربط.

مشارکت فعالانه در تشکیل جلسات هم اندیشی اساتید.

 

4

6

کسب جوایز فرهنگی (در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مسئولیت های فرهنگی و...)، برگزاری نمایشگاه آثار و کارگاه هنری با رویکرد فرهنگی اسلامی، شرکت در کارگاه‌های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی با ارائه گواهی، طراحی و مشارکت فعالانه در برگزاری‌کرسی‌های آزاد اندیشی، نقد و نظریه پردازی با تایید مرجع ذیصلاح

 

2

7

مشاوره انجمن‌های علمی دانشجویی، فعالیت رسمی در تحقق مدیریت و دانشگاه سبز، فعالیت در سازمانهای مردم نهاد و خیریه به عنوان عضو اصلی، برگزاری کارگاه‌های دانش افزایی، معرفت افزایی و .... با اخذ مجوز و تاییدیه معاونت فرهنگی

 

1

8

مشارکت فعال در رفع معضلات اجتماعی با تایید ادارات بهزیستی، نیروی انتظامی، استانداری و.... ، داوری جشنواره حرکت، برگزاری و مشارکت در فعالیت‌های ورزشی فوق برنامه و همگانی، مشارکت در نظام پیشنهادهای دانشگاه

 

5/0

 

جمع امتیازات فرهنگی

 

0/4

         
 

ماده3- فعالیت های آموزشی

امتیازات آموزشی اعضای هیات علمی، بر اساس ارزیابی کمیت و کیفیت فعالیت عضو در طی دو نیمسال منتهی به درخواست پایه مطابق جدول 3 محاسبه می‌گردد. در صورتیکه امتیاز عضو در هر ردیف جدول از حداقل امتیاز مورد نیاز در هر سال کمتر گردد، در آن ردیف هیچ امتیازی به عضو تعلق نخواهد گرفت. همچنین در صورتیکه امتیاز عضو در هر ردیف جدول از حداکثر امتیاز قابل اخذ در هر سال بیشتر گردد، در آن ردیف حداکثر امتیاز قابل اخذ به عضو تعلق می‌گیرد. مازاد امتیاز آموزشی اعم از مازاد در ردیف ها و جمع کلی برای سال بعد قابل ذخیره نخواهد بود.

جدول3- امتیازهای آموزشی قابل کسب توسط اعضای هیات علمی برای دریافت پایه استحقاقی سالانه

ردیف

موضوع

توضیحات

حداقل امتیاز (وتویی) در هر سال

حداکثرامتیاز قابل اخذ در هر سال

1

کمیّت تدریس

نسبت واحدهای آموزشی تدریس شده به واحدهای موظف × 4

2

5/3

2

کیفیّت تدریس

میانگین نمره ارزشیابی عملکرد عضو هیأت علمی تکمیل شده توسط دانشجویان در دو نیمسال × 1/0

0/1

0/2

3

اعلام به موقع نمره برابر تقویم آموزشی

نسبت تعداد دروسی که نمره به موقع ثبت شده است به تعداد دروس تدریس شده توسط عضو هیات علمی در دو نیمسال

50/0

0/1

4

تدریس دروس کارشناسی

هر واحد درس کارشناسی توسط دانشیاران و استاد تمامان معادل 1/0 امتیاز

0

0/1

 

جمع

5/3

5/7

 

تبصره 1 : حضور در جلسات ابتدایی و انتهایی هرنیمسال، حضور در جلسه امتحان دروس عضو هیات علمی و پاسخگویی به درخواست تجدید نظر دانشجویان در سامانه گلستان شرط لازم (وتویی) برای ورود به بررسی استحقاق پایه سالیانه خواهد بود. تشخیص موجه بودن غیبت عضو هیات علمی و یا عدم پاسخگویی به درخواست تجدید نظر دانشجویان در سامانه گلستان موضوع تبصره حاضر به عهده کمیته ترفیعات دانشگاه می‌باشد.

تبصره 2 : درصورتی که اخذ واحد کمتر از نصف موظف به دلیل عدم امکان اخذ درس باشد و این امر توسط مدیر گروه و معاونت آموزشی دانشکده تایید گردد، حداقل امتیاز این بند به عضو هیأت علمی تعلّق می‌گیرد.

تبصره 3 : درصورتی‌که عدم ثبت به ‌موقع نمره، با کسب مجوز از مدیریت آموزشی دانشگاه باشد، حداقل امتیاز ثبت نمره به عضو هیات علمی تعلق می‌گیرد.

تبصره 4 : اگر چندعضو هیات علمی یک درس را بطور مشترک در یک کلاس تدریس نمایند امتیاز آن درس بر تعداد همکاران به میزان مشارکت آنان در تدریس تقسیم می‌شود.

ماده 4- فعّالیت های پژوهشی

امتیازات پژوهشی اعضای هیات علمی برای دریافت پایه ترفیع سالیانه از انجام فعالیت‌های پژوهشی در طول سال منتهی به دریافت پایه و بر مبنای فعالیت‌های ثبت شده در سامانه پژوهشی گلستان (یا سامانه پژوهشی جایگزین به تصویب شورای پژوهش دانشگاه رازی) و جدول امتیازات مندرج در آیین نامه پژوهانه دانشگاه رازی با اعمال ضرایب تاثیر جدول 4 محاسبه می‌گردد.

جدول 4- امتیازهای پژوهشی قابل کسب توسط اعضای هیات علمی برای دریافت پایه سالانه

ردیف

موضوع

امتیاز

سقف واحد

سقف امتیاز

ضریب تاثیر

مقالۀ علمی چاپ‌شده در نشریّات داخلی و خارجی

1

مقالۀ چاپ‌شده در مجلّۀ با نمایۀ ISI دارای IF

(IF/MIF)2 +3

7

 

100%

2

مقالۀ چاپ‌شده در مجلّۀ با نمایۀ Scopus

3

 

 

3

مقالۀ چاپ‌شده در مجلّۀ علمی- پژوهشی معتبر

4

 

 

4

مقالۀ چاپ‌شده در مجلّات فوق‌الذّکر که با عناوینی غیر از مقالۀ کامل یا  full paper و یا عناوینی که آن را از مقالۀ کامل متمایز کنند، از قبیل گزارش کوتاه و یا Technical Report, Technical Note, Letter  چاپ شود.

50% امتیاز مقالۀ کامل

 

 

5

مقالۀ چاپ‌شده در غیر از بندهای 1 تا 3 اعم از داخلی یا خارجی که پس از طیّ فرایند داوری چاپ شده باشد.

5/1

 

3

6

مقالۀ چاپ‌شده در مجلّات علمی- ترویجی معتبر

2

 

6

7

مقالۀ چاپ‌شده در دایره‌المعارف و دانشنامۀ جهان اسلام

2

 

4

8

مقالۀ علمی - پژوهشی چاپ‌شده و مستخرج از رساله/پایان‌نامۀ متقاضی در مجلّۀ معتبر

1

 

3

 • به مقالات چاپ‌شده و یا در نوبت چاپ در صورت درج  DOIامتیاز تعلّق می‌گیرد.
 • مرجع تعیین اعتبار علمی- پژوهشی مجلّه‌های داخلی، وزارتین، حوزۀ علمیه و پایگاه استنادی جهان اسلام است.
 • امتیاز مقالات داغ و پراستناد تا 5/1 برابر قابل افزایش است.
 • به ازای هر 10 ارجاع (به استثنای خودارجاعی) در سال مورد بررسی، 1 امتیاز برای عضو هیأت علمی درنظر گرفته می‌شود.
 • امتیاز مقالات چاپ‌شده در مجلّات مهم، از قبیل Nature و Science با پیشنهاد معاونت پژوهشی و تایید ریاست دانشگاه اعلام می‌شود.
 • معادل مقدار عددی شاخص استنادات اعضای هیأت علمی(h-index) به امتیاز آنان اضافه خواهد شد.
 • امتیاز مقالات مشترک با دانشگاه‌های خارج از کشور مورد تأیید وزارت، تا 2/1 برابر قابل افزایش است.
 • امتیاز مقالات مستخرج از پایان‌نامۀ دانشجویان تحصیلات تکمیلی به استثنای حدّاقل مقالات لازم برای دانشجویان دکتری با تأیید معاونت پژوهشی دانشکده، تا 2/1 برابر قابل افزایش است.
 • مقالۀ مستخرج از رسالۀ موضوع ردیف 8، مقاله‌ای محسوب می‌شود که نام متقاضی به عنوان نویسندۀ نخست و یا پس از نام استاد یا استادان راهنما به عنوان نویسندۀ دوم ثبت شده باشد.
 • موضوع مقاله باید حدّاقل 75% به‌طور مستقیم در ارتباط با تخصّص متقاضی (رشتۀ تخصّصی و گروه آموزشی) باشد.
 • در مقالۀ مستخرج از پایان‌نامۀ دانشجوی تحصیلات تکمیلی که دانشجو نویسندۀ نخست باشد، در صورتی استاد راهنما امتیاز نفر اوّل را اخذ خواهد نمود که محلّ تحصیل دانشجو، دانشگاه رازی باشد. در مورد دانشجویان سایر دانشگاه‌ها و مؤسّسات پژوهشی دولتی زیرمجموعۀ وزارتین (به استثنای دانشگاه‌های غیر انتفاعی و پیام نور) نیز در صورت درخواست دانشگاه محلّ تحصیل دانشجو و موافقت شورای گروه، شورای دانشکده و در نهایت معاونت آموزشی دانشگاه با راهنمایی پایان‌نامه، امتیاز نفر اوّل به استاد راهنما تعلّق خواهد گرفت.
 • مقالات با هم‌پوشانی کمتر از 30%، مقالات جداگانه محسوب می‌شوند و به مقالات با هم‌پوشانی بیشتر از 70%، امتیازی تعلّق نمی‌گیرد. امتیاز مقالات با هم‌پوشانی بین 30 و 70%، به نسبت هم‌پوشانی محاسبه خواهد شد.
 • جهت حمایت از نشریّات دانشگاه رازی، سه شمارۀ اوّل هر نشریّه تا قبل از اخذ اعتبار از وزارت، علمی - پژوهشی محسوب می‌شود.

مقالۀ علمی کامل یا خلاصه مقالۀ ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر

9

مقالۀ کامل منتشرشده در مجموعه‌مقالات همایش‌های علمی بین‌المللی معتبر داخلی و خارجی

2

 

4

40%

10

خلاصه‌مقالۀ منتشرشده در خلاصه‌مقالات همایش‌های علمی بین‌المللی معتبر داخلی و خارجی

1

 

11

مقالۀ کامل منتشرشده در مجموعه‌مقالات همایش‌های علمی ملّی معتبر

1

 

12

خلاصه‌مقالۀ منتشرشده در خلاصه‌مقالات همایش‌های علمی ملّی معتبر

5/0

 

 • همایش علمی معتبر همایشی است که برگزارکنندۀ آن، انجمن‌های علمی، دانشگاه‌ها و مؤسّسات پژوهشی دولتی زیر مجموعۀ وزارتین باشند و در پایگاه ISC ثبت شده باشد.
 • حدّاکثر تعداد خلاصه مقالۀ قابل قبول در یک همایش برای متقاضی صرف نظر از ترتیب نویسندگان 2 مقاله است.

تصنیف، تألیف، گردآوری و ترجمۀ کتاب

13

تصنیف کتاب در زمینۀ تخصّصی عضو هیأت علمی

تا 15

15

30

50%

14

تألیف کتاب در زمینۀ تخصّصی عضو هیأت علمی

تا 10

10

15

تصحیح انتقادی کتاب معتبر،گردآوری یا ترجمۀ مرتبط با تخصّص

تا 7

7

16

تألیف یا ترجمۀ بخشی از کتاب (Book chapter) بسته به سهم مشارکت

 

 

17

تجدید چاپ کتاب تألیفی یا تصنیفی در صورتی که حدّاقل به میزان 40% در محتوای آن اصلاح یا اضافه صورت گرفته باشد

تا 30% امتیاز تعیین شده برای کتاب

5/4

18

تألیف مجموعه کتاب‌های همانند دایره ‌المعارف

تا 20

20

19

ویراستاری علمی کتاب (در صورت درج نام عضو هیأت علمی در شناسنامۀ کتاب)

2

4

20

کتاب برگزیدۀ سال و کتاب سال شایستۀ تقدیر در سطح کشوری

به ترتیب 10 و 5

10

 • امتیاز ردیف‌های 13 تا 20 با تأیید کمیتۀ منتخب و شورای انتشارات دانشگاه تعیین می‌گردد.
 • به تألیف یا تصنیف کتاب به زبان خارجی چاپ‌شده توسّط ناشر معتبر بین‌المللی تا 5/1 برابر امتیاز کتاب تعلّق می‌گیرد.

سایر فعالیت‌های مرتبط با پژوهش

21

کرسی‌های نظریه‌پردازی: ارائۀ دستاوردها و نتایج علمی برگرفته از کرسی‌های نظریه‌پردازی و میزگردهای علمی ملّی و بین‌المللی و نیز نقد علمی، نوآوری و نظریه‌پردازی در حوزۀ علوم انسانی و معارف اسلامی با تأیید کمیتۀ منتخب

تا 7

 

14

30%

22

سردبیری، مدیر مسئولی و عضویّت در هیأت تحریریّۀ مجلّات علمی- پژوهشی

به ترتیب 2، 2 و1

 

5

23

سردبیری، مدیر مسئولی و عضویّت در هیأت تحریریّۀ مجلّات علمی دانشگاه که هنوز اعتبار علمی-پژوهشی دریافت نکرده‌اند، فقط برای یک‌بار

به ترتیب 4، 4 و2

 

 

24

دبیری همایش‌های معتبر بین المللی و ملّی

به ترتیب تا 10 و تا 5

 

 

 

فعالیت‌های فناورانه

25

تولید دانش فنّی، اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری‌سازی محصول یا فرایند با تأیید مراجع ذیصلاح وزارتین (از جمله تأییدیّۀ سازمان پژوهش‌های علمی- صنعتی)

تا 20 بر اساس نوع و اعتبار تأییدکننده و تولید و تجاری‌سازی با نظر شورای پژوهشی

 

 

100%

طرح‌های پژوهشی و فناوری

26

گزارش طرح‌های پژوهشی خاتمه‌یافتۀ داخلی

2

 

2

100%

27

گزارش طرح‌های پژوهشی خاتمه‌یافتۀ خارج از دانشگاه

7

 

 

28

طرح‌های پژوهشی خارج از دانشگاه که جذب منابع مالی برای دانشگاه داشته باشد: به ازای هر 50 میلیون ریال مبلغ طرح

1

20

 

29

طرح‌های پژوهشی خارج از دانشگاه که جذب تجهیزات غیر مصرفی برای دانشگاه به همراه داشته باشد: به ازای هر 10 میلیون ریال

1

20

 

30

خرید کتاب برای کتابخانه و تجهیزات (اموال) برای استفاده در آزمایشگاه‌ها یا کارگاه‌های دانشگاه از محلّ طرح‌های پژوهشی یا پژوهانه، درصورتی که پس از اتمام طرح به عنوان اموال دانشگاه تحویل داده شوند: به ازای هر 10 میلیون ریال

1

10

 

31

ایجاد ظرفیّت فعّال در جذب اعتبار پژوهشی (گرنت) از خارج از دانشگاه به ازای هر 50 میلیون ریال یا 1500 دلار

1 امتیاز

 

 

32

تدوین استانداردهای ملّی و بین‌المللی و تدوین استانداردهای روش آزمون و کیفیّت مواد اوّلیه با تأیید مؤسّسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ابلاغ شمارۀ ملّی استاندارد

ملّی تا 7

بین‌المللی تا 15

 

 

33

عضویّت در کمیسیون‌های تدوین استانداردهای ملّی و بین‌المللی با تأیید مؤسّسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ابلاغ شمارۀ ملّی استاندارد

ملّی تا 2

بین‌المللی تا 5

 

 

 • برای طرح‌های داخلی، تأییدیۀ معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و برای طرح‌های پژوهشی خارج از دانشگاه، تأییدیۀ معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بر اساس نامه خاتمه طرح، توسط دستگاه سفارش‌دهنده (کارفرما) ضروری است.
 • به گزارش طرح‌های تحقیقاتی مشترک با دانشگاه‌ها و مراکز علمی تحقیقاتی خارج از کشور تا 10 امتیاز تعلّق می‌گیرد.

ارزیابی، داوری و نظارت بر فعالیت‌های پژوهشی، فناوری و نوآوری

34

نظارت بر طرح‌های پژوهشی خارج از دانشگاه با مبلغ بیش از یکصد میلیون تومان (با موافقت دانشگاه و تأییدیۀ رسمی )

2

4

7

25%

35

نظارت بر طرح‌های پژوهشی خارج از دانشگاه با مبلغ تا یکصد میلیون تومان (با موافقت دانشگاه و تأییدیۀ رسمی)

5/1

3

36

داوری طرح‌های پژوهشی خارج از دانشگاه با مبلغ بیشتر از یکصد میلیون تومان

5/1

3

37

داوری طرح‌های پژوهشی خارج از دانشگاه با مبلغ تا یکصد میلیون تومان

1

2

راهنمایی و مشاورۀ پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

38

راهنمایی پایان‌نامۀ ارشدکه از خارج دانشگاه حمایت معنوی شده‌باشد، با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی

1

 

5

50%

39

راهنمایی رسالۀ دکتری که از خارج دانشگاه حمایت معنوی شده‌باشد، با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی

2

40

راهنمایی پایان نامه تحصیلات تکمیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه

1

41

راهنمایی پروژه یا پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد که از خارج از دانشگاه حمایت مالی شده‌باشد

3

 

20

100%

42

راهنمایی پروژه یا رسالۀ دکتری که از خارج از دانشگاه حمایت مالی شده‌باشد

6

 

کسب رتبه در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی

43

پژوهشگر برتر دانشگاه، دانشکده و گروه

به ترتیب 5، 3 و 1

 

50%

44

رتبه‌های اوّل، دوم، و سوم جشنوارۀ خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی

به ترتیب 20 ، 15 و 10

 

45

پژوهشگر یا فنّاور برتر کشوری (در مراسم کشوری هفتۀ پژوهش و فناوری)

20

 

46

برگزیدگان انجمن‌ها و جمعیّت‌های علمی با تأیید بالاترین مقام آن انجمن

15

 

سایر فعالیت‌های مرتبط با پژوهش، فناوری و کارآفرینی

 

 

47

حضور فعّال و مشارکت عضو هیأت علمی در پیشبرد برنامه‌های پژوهشی، از جمله برقراری نظام HSE، آزمایشگاه‌های شاعا و ...، با تأیید معاون پژوهشی دانشکده و تأیید شورای پژوهشی دانشگاه

2

 

10

50%

                 
 

تبصره 1 : حداقل امتیاز پژوهشی لازم برای دریافت پایه استحقاقی سالیانه 4 امتیاز و حداکثر امتیاز پژوهشی قابل اخذ نامحدود می‌باشد. اگر امتیاز فعالیت‌های پژوهشی عضو هیات علمی در سال مورد بررسی ییشتر از امتیاز مورد نیاز برای اعطای پایه باشد، مازاد آن می‌تواند برای حداکثر دو سال بعد ذخیره گردد و عضو هیات علمی می‌تواند در سال‌های بعد از آن استفاده نماید.

تبصره 2 : اگر امتیاز فعالیت‌های پژوهشی عضو هیات علمی در سال مورد بررسی کمتر از امتیاز مورد نیاز برای اعطای پایه باشد، و عضو هیات علمی بتواند در سال بعد علاوه بر امتیاز پژوهشی لازم برای آن سال، کسری امتیاز پژوهشی سال قبل را جبران نماید، پایه از دست رفته سال قبل وی با تایید کمیته ترفیعات دانشگاه، از تاریخ پایه جدید قابل اعطا خواهد بود. چنانچه عضو هیات علمی طی 2 سال امتیازهای پژوهشی لازم را کسب نکند؛ پایه(های) مربوط به آن سال(ها) به هیچ وجه قابل جبران نخواهد بود. 

تبصره 3 : در مواردی که اعضای هیات علمی سهم خود را در فعالیت‌های پژوهشی مشترک تعیین کرده باشند، امتیاز آن فعالیت به نسبت اعلام شده تقسیم می‌شود؛ در غیر اینصورت برای تقسیم امتیاز فعالیت یاد شده مطابق شیوه ذکر شده در آیین نامه ارتقا و شیوه نامه اجرایی آن عمل خواهد شد.

ماده 5 فعالیت‌های اجرایی و علمی

این بخش شامل کلیه فعالیت های اجرایی و علمی است که در سطوح مختلف در دانشگاه و یا خارج از آن جهت پیشبرد اهداف دانشگاه صورت می پذیرد. امتیارات این ماده به شرح جدول 5 محاسبه می‌گردد.

جدول 5- امتیازات اجرایی قابل کسب توسط اعضای هیات علمی

ردیف

عنوان سمت / نوع فعالیت

حداقل امتیاز در هر سال (وتویی)

حداکثرامتیاز قابل کسب در سال

1

ریاست دانشگاه

 

20

2

معاونان دانشگاه

 

تا 15

3

روسای دانشکده‌ها، مدیریت امور فرهنگی، آموزشی، تحصیلات تکمیلی، پژوهشی و دانشجویی، مدیریت طرح و برنامه، روابط بین الملل، نظارت بر طرح‌های عمرانی، مدیریت فناوری اطلاعات، کارآفرینی و ارتباط با صنعت، آزمایشگاه مرکزی، نظارت و ارزیابی، سایر امور اجرایی با ابلاغ مستقیم ریاست دانشگاه

 

تا 12

4

معاونان دانشکده‌ها

 

تا 8

5

مدیران گروه های آموزشی، مدیر کتابخانه مرکزی، مدیر مزرعه آموزشی

 

 تا 6

6

معاونان گروه های آموزشی، مدیر موزه، عضویت حقیقی در کمیته اخلاق پژوهشی، کمیته اخلاق کار با حیوانات، شورای چاپ و نشر، کمیته خرید تجهیزات، کمیته سیاست گذاری پژوهش و فناوری، شورای فناوری، گروه‌های تحقیقاتی سفارش محور، شورای کتابخانه‌های دانشگاه، کمیته علم سنجی، کمیته HSE

 

تا 3

7

شرکت در جلسات گروه؛ حضور در نیمی از جلسات گروه الزامی و معادل 1 امتیاز اجرایی تلقی می‌گردد.

1

5/1

8

نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه‌های دفاع پایان نامه دانشجویان : هر حضور در سال 5/0 امتیاز.

1

5/1

9

استاد مشاور آموزشی به تایید مدیر گروه و مشاوره المپیادهای استانی و ملی به تایید یکی از معاونین دانشگاه هر نیمسال 75/0

 

تا 5/1

10

عضویت حقیقی در کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی، شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه، کمیته داوری فرهنگی جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه، کمیته حجاب و عفاف، کمیته داوری جشنواره های مذهبی، فرهنگی، هنری و .... ، سایر فعالیت‌ها در جهت تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه در حوزه های فرهنگی و اجتماعی، همکاری علمی و فنی با بخش‌های مختلف جامعه ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﻳﻴﺲ دانشگاه، همکاری در اﻣﻮر ﺳﺘﺎدی وزارت ﻋﻠﻮم تحقیقات و فناوری

 

تا 5/0

11

برﭘﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ‌های پژوهشی و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط، راﻩ اﻧﺪازی ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻳﺎ کارگاه با تایید مدیر گروه، ﺗﺪرﻳﺲ دروس مهارتی برای دانشجویان دانشگاه رازی در واﺣﺪهای صنعتی، ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻳﺎ ﺑﺨﺶ خصوصی خارج از دانشگاه، همکاری در اﻳﺠﺎد رﺷﺘﻪ‌های ﺟﺪﻳﺪ داﻧﺸﮕﺎهی، یادگیری زﺑﺎن‌های ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ از زﺑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ارائه کلاس درس و ﺗﺎﻟﻴﻔﺎت ﺧﻮد.

 

تا 5/0

 

جمع

3

20

 

تبصره 1 : امتیاز اجرایی بندهای 1 تا 3 جدول صدرالاشاره می‌تواند جایگزین امتیازات وتویی سایر بندها گردد.

تبصره 2 : اعضای هیات علمی که تصدی یکی از سمت‌های مورد اشاره در ردیف‌های 1 تا 5 جدول فوق را دارند، درصورتیکه مازاد بر 50%  واحدهای موظف آموزشی، حق‌التدریس آموزشی داشته باشند، به ازای هر واحد آموزشی مازاد یک امتیاز از امتیاز اجرایی آنان کسر می‌گردد. همچنین اعضای هیات علمی که تصدی بیش از یکی از سمت‌های مورد اشاره در ردیف‌های 1 تا 5 جدول فوق را دارند، امتیاز اجرایی سمت بالاتر برای ایشان لحاظ خواهد شد.  

تبصره 3 : در خصوص امتیاز اجرایی سمت‌های اجرایی آتی، کمیته منتخب ترفیعات دانشگاه تصمیم گیری خواهد نمود.

تبصره 4 : ﻣﻴﺰان اﻣﺘﻴﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌های اﺟﺮاﻳﻲ که امتیاز شناور دارند ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ و با تایید کمیته ترفیعات دانشگاه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.

تبصره 5 : اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ عضو هیات علمی در هر یک از ردیف‌های جدول فوق کمتر از ﻳﻚ ﺳﺎل کامل ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ امتیاز وی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ‌گردد.

تبصره 6 : شرط اعطای پایه سالانه، به روز و کامل بودن محتوای وب سایت دانشگاهی عضو هیأت علمی متقاضی ترفیع است. مسئولیت نظارت بر اجرای این تبصره بعهده حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه است.

ماده 6- روند درخواست و اعطای پایه ترفیع

برای کسب پایه، عضو هیات علمی باید درخواست خود را حداقل یک ماه قبل از موعد استحقاق از طریق سامانه گلستان ارسال نماید. درخواست متقاضی پس از تایید مدیر گروه و رییس دانشکده حداکثر طی دو هفته، از طریق معاونت آموزشی دانشکده به کمیته ترفیعات دانشگاه ارسال می‌گردد. کمیته ترفیعات دانشگاه تقاضاهای ترفیع را حداکثر طی دو ماه بررسی و در صورت تایید، مراتب را به اداره کارگزینی برای صدور حکم از تاریخ استحقاق و یا تاریخ ارسال مدارک از دانشکده به دانشگاه (هر یک که موخر بود) ابلاغ می‌نماید. در صورت عدم تایید درخواست متقاضی در هر مرحله، مراتب با ذکر دلیل (دلایل) به وی ابلاغ خواهد شد. نتیجه بررسی کمیته ترفیعات دانشگاه توسط معاون آموزشی دانشگاه ابلاغ می‌گردد.

تبصره 1 : اعضای کمیته ترفیعات دانشگاه عبارتند از : رییس یا نماینده رییس دانشگاه، معاون آموزشی، معاون پژوهشی، معاون اداری مالی، مدیر دفتر ارزیابی و نظارت دانشگاه. همچنین مسوول کارگزینی هیات علمی و نماینده دانشکده متقاضی نیز در جلسات کمیته ترفیعات دانشگاه بدون حق رای حضور می‌یابند.

تبصره 2 : معاونت آموزشی موظف است به گونه‌ای عمل نماید که در سال دوم اجرای آیین نامه حاضر، همه مراحل فوق بصورت سامانه‌ای و بدون نیاز به مراجعه حضوری اعضای هیات علمی صورت پذیرد.

تبصره 3 : اعضای هیات علمی ملزم هستند تا کلیه مدارک لازم برای ارزیابی فعالیت‌های خود را به موقع در سامانه بارگزاری نمایند. در صورت تاخیر در بارگزاری مدارک، باید مستندات تاخیر را نیز به همراه سایر مدارک در سامانه بارگزاری نمایند. در صورتی که کمیته ترفیعات دانشگاه، علت تاخیر را موجه تشخیص ندهد، ولی اعطای پایه را تصویب کند، تاریخ اجرای اعطای پایه فوق از زمان تصویب خواهد بود. در صورتیکه بارگزاری مدارک با تاخیر بیش از یکسال صورت پذیرد، پایه مربوط به آن سال قابل اعطا نخواهد شد.

تبصره 4 : در صورت عدم تصویب اعطای پایه در کمیته ترفیعات دانشگاه، صرفا امتیازات کسب شده عضو هیات علمی از محل فعالیت های پژوهشی، برای استفاده در سال بعد محفوظ خواهد بود.

تبصره 5 : در صورت عدم تصویب پایه، عضو هیات علمی حق دارد حداکثر ظرف مدت ١٥ روز پس از اطلاع، اعتراض خود را به کمیته ترفیعات دانشگاه تسلیم نماید و کمیته موظف است ظرف دو ماه به اعتراض وی رسیدگی و نظر قطعی خود را اعلام نماید.

ماده 7 پایه‌های استحقاقی اعضای هیات علمی

1-7- پایه های اعطا شده در دوره پیمانی پس از تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی انتقال می‌یابد و نیازی به احتساب سوابق ندارد.

2-7- اعضای پیمانی دائم (مشمولین ماده 11 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی) تا زمان بازنشستگی، سالیانه با رعایت مفاد امتیازی این آیین نامه می‌توانند پایه استحقاقی خود را اخذ نمایند.

3-7- به اعضای پیمانی، رسمی و همچنین اعضای پیمانی موضوع ماده 11 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی، در ازای ارائه کارت پایان خدمت و یا گواهی انجام تعهد نظام وظیفه، در بدو استخدام یک پایه ترفیع تعلق تعلق می‌گیرد.

4-7- به مشمولین طرح سربازی برای دوره تعهد با رعایت مفاد امتیازی آیین نامه حاضر، به ازای هر سال خدمت، یک پایه تا سقف دو پایه از تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و به مشمولین ماده 11 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی از تاریخ استخدام پیمانی حسب مورد تعلق می‌گیرد.

5-7- در مدت خدمت پیمانیِ مشروط، ترفیع استحقاقی سالیانه به عضو تعلق نمی‌گیرد، اما در صورت پرداخت کسورات مربوطه صرفا به عنوان سابقه خدمت قابل قبول در بازنشستگی قابل احتساب می‌باشد.

ماده 8- عضوی که در طول یکسال حداقل امتیازات لازم برای دریافت یک پایه استحقاقی را کسب ننماید، باپیشنهاد کمیته ترفیعات و تایید هیات رئیسه تعداد واحد حق‌التدریس یا ساعت حق‌التحقیق وی حسب مورد برای سال‌های دوم و سوم کاهش می‌یابد و در صورت استمرار این وضعیت، ضمن حذف واحد حق‌التدریس یا ساعت حق التحقیق عضو، پرونده وی جهت بررسی و اخذ تصمیم به کمیسیون رکود علمی ارسال می‌گردد.

ماده 9- به ایام تعلیق، مرخصی بدون حقوق و انفصال موقت پایه استحقاقی تعلق نمی‌گیرد و به همان میزان تاریخ استحقاق پایه وی به تعویق می‌افتد.  

ماده 10- به اعضای هیات علمی نیمه حضوری یا نیمه وقت در صورت احراز شرایط امتیازی موجود در این آیین نامه به ازای هر دو سال خدمت قابل قبول با رعایت بند یک ماده 52 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی یک پایه استحقاقی تعلق می‌گیرد.

ماده 11- ترفیع سالانه استحقاقی اعضای هیات علمی موضوع ماده 79 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون نیاز به ارزیابی اعطا خواهد شد، اما ارزشیابی اعضای هیات علمی شاغل در سایر سمت‌های مدیریت در خارج از دانشگاه، که با مجوز دانشگاه و به شرط حفظ رابطه آموزشی یا پژوهشی با دانشگاه، به خدمت اشتغال دارند طبق ضوابط این دستور العمل انجام می‌گیرد.

ماده 12- در مواردی که کمیته ترفیع دانشگاه با ترفیع عضو هیات علمی به دلیلی غیر از کمبود امتیاز پژوهشی مخالفت نموده باشد؛ عضو از دریافت پایه همان سال محروم و این پایه در سنوات بعد به هیچ نحو قابل اعطاء نخواهد بود.

ماده 13- به اعضای هیات علمی که در مرحله پیمانی هستند و مشمول ماده 11 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی نمی باشند، تا رسیدن به مرحله رسمی آزمایشی حداکثر 5 پایه استحقاقی سالیانه و همچنین به اعضای هیات علمی که در مرحله رسمی آزمایشی هستند تا رسیدن به مرحله رسمی قطعی حداکثر 5 پایه استحقاقی سالیانه اعطاء می‌شود.

تبصره : پایه های استحقاقی بیشتر از 5 پایه به عضو پیمانی که با مجوز هیات امنای دانشگاه، سابقه خدمت پیمانی بیشتر از 5 سال دارند، مشروط به آنکه در پایان مدت 5 سال خدمت پیمانی نسبت به تکمیل پرونده خود و ارائه مدارک و مستندات لازم برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی اقدام نموده و با تایید هیات اجرایی جذب دانشگاه در تاریخ ارائه مدارک شرایط لازم برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی را کسب کرده باشند، به ازای انجام هر یک سال خدمت آموزشی و پژوهشی قابل قبول در پایه قبلی (مازاد بر پنج سال) و کسب حداقل امتیازات مندرج در این آیین نامه با تصویب هیات ممیزه ذیربط یک پایه از تاریخ صدور حکم رسمی آزمایشی تعلق می‌گیرد.

ماده 14- پایه استحقاقی بورس، ماموریت تحصیلی و ...

14-1- به اعضای رسمی مامور به تحصیل در ازای ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی سالانه که به تایید دانشگاه رسیده باشد، در مقطع دکتری تخصصی برای هر سال تحصیلی یک پایه و حداکثر چهار پایه اعطا می‌گردد.

14-2- بورسیه های وزارت که در استخدام دانشگاه نیستند و متعهد خدمت به موسسات وابسته به وزارت می باشند، پس از اتمام تحصیل و اشتغال به کار آموزشی و پژوهشی به ازای هر سال بورس یک پایه در مقطع دکتری و حداکثر از سه پایه ترفیع در هنگام صدور حکم رسمی آزمایشی برخودار خواهند شد.

14-3- اعضایی که از سوی مراجع ذیصلاح واجد دریافت مزایای ایثار گری می باشند، از مزایای تبصره4 ماده 52 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی و تبصره‌های آن برخودار خواهند شد.

14-4- عضو هیات علمی (فرزند شهید) در مرتبه علمی استادیار و بالاتر علاوه بر پایه های استحقاقی مندرج در ماده 52 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی از 7 پایه ایثارگری و در مرتبه علمی پایین‌تر از استادیار از حقوق و مزایای یک مرتبه بالاتر برخوردار می‌گردد.

14-5- اعضایی که به درجه رفیع شهادت نائل شده‌اند، ضمن ارتقا به مرتبه علمی بالاتر، از تاریخ شهادت در حالت اشتغال بسر می برند و تا زمان رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی، ترفیع استحقاقی سالیانه را دریافت داشته و از مزایای زمان اشتغال از جمله ارتقا به مرتبه علمی بالاتر صرفا پس از طی مدت توقف در دستورالعمل ارتقای مرتبه، برخوردار خواهند بود. اعضایی که در مرتبه استادی به شهادت رسیده اند به دلیل عدم امکان ارتقا به مرتبه علمی بالاتر، بلافاصله از 10 پایه ایثارگری بهره مند می‌گردند.

ماده 15- امتیازات ویژه

15-1- عضو هیات علمی در صورت کسب 60 امتیاز پژوهشی مازاد در مدت دو سال منتهی به درخواست پایه از شمول این دستورالعمل برای مدت 2 سال معاف و اعطای پایه وی بدون ارزیابی مطابق مفاد دستورالعمل حاضر صورت خواهد گرفت. عضو هیات علمی در صورت کسب 500 امتیاز پژوهشی مازاد، بطور دائم از شمول این دستورالعمل معاف و اعطای پایه وی تا نائل شدن به بازنشستگی بدون ارزیابی مفاد دستورالعمل حاضر صورت خواهد پذیرفت.

15-2- عضو هیات علمی حائز عنوان «دانشمند برتر ملی و یا بین المللی» و یا دارا بودن اختراع و ابتکاری که منجر به کارآفرینی گردد با تایید سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی کشور، برای مدت 2 سال بدون ارزیابی مفاد دستورالعمل حاضر از پایه استحقاقی برخودار خواهد شد.

15-3- اعضای هیات علمی که دارای طرح‌های پژوهشی با درآمدزایی بیش از حدنصاب اعلامی معاونت پژوهشی باشند، اعطای پایه سنواتی آنها از زمان خاتمه طرح برای مدت دوسال، بدون ارزیابی مفاد دستورالعمل حاضر از پایه استحقاقی برخودار خواهد شد.

ماده 16- پایه‌های تشویقی

به عضو هیات علمی در صورتیکه یکی از شرایط زیر را احراز کند، پایه تشویقی اعطا می‌شود:  

16-1- به ازاء هر20 امتیاز پژوهشی مازاد بر حداقل امتیاز مورد نیاز ترفیع سالانه از فعالیت های پژوهشی یک پایه.

16-2- عضویت فعال در گردان‌های عاشورا و الزّهرا (س) در چارچوب ضوابط مربوطه حداکثر یک پایه.

16-3- احراز عنوان عضو هیات علمی نمونه کشوری دو پایه.

16-4- احراز عنوان استاد ممتاز در دانشگاه یک پایه.

16-5- دارندگان نشان‌های دولتی و برگزیدگان جشنواره‌های معتبر ملی موردتایید وزارت عتف، یک پایه برای هر مورد و حداکثر دو پایه.

16-6- اعضای هیات علمی که در دانشگاه در سمت‌های معاون و مدیر ستادی، رییس دانشکده و سمت‌های همتراز با آن، دارای خدمات ارزنده و قابل قبول به پیشنهاد رییس دانشگاه با تایید هیات امنا می‌باشند، به ازای هر دو سال خدمت یک پایه و حداکثر دو پایه به فاصله زمانی حداقل 5 سال از یکدیگر در طول خدمت.

16-7- اعضای هیات علمی که دارای سمت‌های مدیریتی موضوع ماده 79 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و همچنین روسای دانشگاه به ازای هر دو سال خدمت یک پایه و حداکثر چهار پایه در طول خدمت.

16-8- اعضای هیات علمی که در سمت‌های مدیریتی حوزه ستاد وزارت دارای خدمات ارزنده و قابل قبول به تشخیص وزیر یا معاونان ذیربط وی باشند، به ازای هر دو سال خدمت یک پایه و حداکثر دو پایه در طول خدمت.

16-9- حداکثر به 2% از اعضای هیات علمی که بالاترین امتیاز آیین‌نامه ترفیع سالانه را در سه‌سال متوالی گذشته کسب نموده باشند یک پایه تشویقی اعطا می‌گردد. امتیازات سال‌هایی که عضو هیات علمی بابت آن پایه تشویقی می‌گیرد،‌ در سال‌های آتی قابل احتساب نخواهد بود و حداقل فاصله زمانی بین دو تشویق در این بند 5 سال می‌باشد. حداکثر پایه تشویقی قابل اعطا از این بند 2 پایه در طول خدمت فرد می‌باشد.

تبصره 1: سقف پایه‌های تشویقی قابل اعطا به هر عضو هیات علمی در طول خدمت به استثنای پایه‌های تشویقی بند 6 و 7 این ماده، حداکثر 7 پایه است.

تبصره 2: گزارش پایه‌های تشویقی اعطا شده در هر سال به کمیسیون دائمی هیأت امنا ارائه می‌شود.

ماده 17- این آئین نامه در 17 ماده، 23 تبصره و 22 بند تصویب و از تاریخ 01/07/1396 اجرا می گردد.