دریافت و پرداخت

 
 
اداره دریافت و پرداخت
 
  نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی شماره تماس ایمیل

 

مسعود کریمی

رئیس اداره دریافت و پرداخت

کارشناس

34277604

Ksahand2@gmail.com

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

  1. پرداخت هزینه ها در حدود اعتبارات مصوب و تخصیص یافته پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار تسجیل و حواله
  2. پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت  پس از طبیق با قوانین و مقررات براساس دستورالعملهای مربوط و مراقبت در واریز به موقع آنها
  3. پرداخت تنخواه گردان به عاملین ذیحساب و مأمورین خرید برطبق آئین نامه مربوط
  4. پرداخت حقوق بازنشستگان و مؤظفین.
  5. پرداخت وجوه لازم برای گشایش اعتبار اسنادی
  6. دریافت و استرداد سپرده ها بر طبق مقررات
  7. وصول و ایصال درآمدها و مطالبات دستگاه اجرایی مربوط و نیز مالیاتهای تکلیفی و سایر کسور قانونی
  8. صدور برگه های محاسباتی مربوط به کلیه دریافتها و پرداختها
  9. سایر امور محوله