از تعداد 250 نفر از اعضای شرکت کننده 25 نفر برای تصدی پست های سازمانی دانشگاه رازی پذیرفته شدند. اسامی افراد مذکور به شرح جدول زیر می باشد. فرشاد مرادی 1 علی حبی        

از تعداد 250 نفر از اعضای شرکت کننده 25 نفر برای تصدی پست های سازمانی دانشگاه رازی پذیرفته شدند. اسامی افراد مذکور به شرح جدول زیر می باشد.

فرشاد مرادی 1
علی حبی