حسابداران

حسابداران 

1

کورش اکبری

مسئول حسابداری مرکزی

کارشناس ارشد

34278789

Akbarikoresh57@gmail.com

2

بهمن محمدی

مسئول حسابداری معاونت پژوهشی

کارشناس

 

 

3

سعید یاوری

مسئول حسابداری تمرکز حقوق

کارشناس

34274505

Acc.razi@yahoo.coom

4

فریبا امیری

مسئول حسابداری بازنشستگان

کارشناس ارشد

34274505

Amiri.farida@gmail.com

5

افسانه محمدی

مسئول حسابداری شبانه

کارشناس ارشد

34274526

A-mohamadi5488@yahoo.coom

 
 

شرح وظایف:

  1. انجام کلیه امور مالی دانشگاه براساس قوانین و ضوابط مربوط 
  2. هزینه نمودن بودجه دانشگاه ، باتوجه به اولویت بندی و سیاست گزاری مالی دانشگاه در قالب قوانین و مقررات مالی
  3. تنظیم حسابهای دریافت و پرداخت دانشگاه براساس سرفصلهای مصوب و بودجه های تفضیلی 
  4. نظارت برمصرف اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از هزینه  
  5. نظارت اعمال رسیدگی به اسناد جهت تطبیق با قوانین و مقررات مالی