حسابداران

حسابداران زیر مجموعه

1

کورش اکبری

مسئول حسابداری مرکزی

کارشناس ارشد

34278789

Akbarikoresh57@gmail.com

2

بهمن محمدی

مسئول حسابداری معاونت پژوهشی

کارشناس

 

 

 

 سعید یاوری

مسئول حسابداری تمرکز حقوق

کارشناس

34274505

Acc.razi@yahoo.coom

4

فریبا امیری

مسئول حسابداری بازنشستگان

کارشناس ارشد

34274505

Amiri.farida@gmail.com

5

افسانه محمدی

مسئول حسابداری شبانه

کارشناس ارشد

34274526

A-mohamadi5488@yahoo.coom

6

کورش روندی

مسئول حسابداری دانشکده فنی مهندسی

کارشناس

 

 

7

حیدر بهرامی

مسئول حسابداری دانشکده دامپزشکی

کارشناس ارشد

 

 

8

جعفر سلیمی

مسئول حسابداری دانشکده ادبیات

کارشناس

 

 

9

فرشته صفرزاده

مسئول حسابداری دانشکده علوم

کارشناس ارشد

 

 

10

سهراب منوچهری

مسئول حسابداری پردیس کشاورزی

کارشناس ارشد

 

Sohrabg800@yahoo.coom

11

بابک محمدی

مسئول حسابداری دانشکده علوم اجتماعی

کارشناس ارشد

38358983

 

12

مهدی سالکی

مسئول حسابداری امور دانشجویی

کارشناس ارشد

 

Mahdi.saleki91@yahoo.coom

13

فردین احمدی

کارشناس حسابداری

کارشناس ارشد

34278789

Fardin60@gmail.com

14

سامان محمدی

مشاور معاونت اداری و مالی

دکترای حسابداری

34277604

s. mohammadi@razi.ac.ir