تدارکات و ...

  

نام و نام خانوادگی: دکتر یوسف محمدی فر

سمت: سرپرست اداره تدارکات و امور قراردادها

کارکنان

       

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تماس

داخلی

  کامران مهرجو رئیس اداره کارپردازی و خدمات 34274521 217
 

یزدان حیدری فر

کارشناس امور قراردادها

"

"

 

علی کهریزی

کارشناس امور قراردادها-امور ستاد

"

 

 

برزو سلیمانی

کارشناس امور قراردادها

"

 

 

محمد حسن شهبازی

کارشناس خرید سامانه

"

 

  سید محمود نمک تبار کارشناس خرید سامانه "  
  علی مراد مرادی کارشناس خرید سامانه "  
  سلیمان استاک مسئول دفتر 34274521  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

 1. برنامه ریزی برای خرید کالاها و تحویل به انبار و مراکز ی که معین می شود و انجام خدمات برابر ضوابط مربوط حسب مورد .
 2. تنظیم اسناد هزینه خریدها و انجام خدمات وارسال آن به مدیریت امور مالی دانشگاه برابر ضوابط مربوط .
 3. دریافت فهرست لوازم و تجهیزات فنی واداری مورد نیاز واحدها وتنظیم برنامه خرید فردی و گروهی با هماهنگی.
 4. استعلام بها ء‌ ( مناقصه )‌و رعایت قوانین مالی ومعاملاتی دانشگاه ها
 5. استفاده از سامانه ها جهت خرید، مناقصه ، مزایده .
 6. انجام وظایف مربوط به معاملات و کمیسیون مناقصه همچنین تشکیل جلسه های مربوط به افتتاح استعلام مناقصه ها و مزایده ها.
 7. نظارت و اجرای قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات حاکم برمعــاملات در کلیه واحدها، دانشکده ها و معاونت های دانشگاه.
 8. گردآوری آمارواطلاعات و گزارشات تخصصی پیرامون کلیه فعالیت های تدارکاتی ،تجــزیه و تحلیل آن و ارائه گزارشات تحلیلی و آماری.
 9. برنامه ریزی و اقدام نسبت به توزیع کالاها و اموال خریداری شده موجود در انباربراساس خریدهای صورت گرفته واحدها و دانشکده ها.
 10. ثبت اطلاعات برگزاری مناقصه ها و مزایده ها در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصه ها.
 11. برنامه ریزی و انجام انبارگردانی پایان سال و ارائه گزارش های مربوط به نتایج حاصله
 12. انجام امور گمرکی و بیمه و ترخیص کالاهای خریداری شده از خارج کشور.
 13. انجام کلیه امور تشریفات خریدها اعم ازخریدهای داخلی و خارجی.
 14. بازگشــایی استعلا م ها و پیشنهادها.
 15. تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به خرید وانجام خدمات.
 16. برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم درجهت تامین کالاهای مصرفی و اموال مورد نیاز دانشگاه براساس بودجه مصوب و مجوزهای صادره و آیین نامه ها و مقررات مربوط به معاملات.
 17. ارائه لیست موجودی کــالا به واحدهای خدمات دهنده براســاس زمانبندی معیّن به منظور استفـاده و جلوگیری ازخریدهای غیرضروری و رعایت استانداردهای نگهداری کالا درانبار.
 18. برنامه ریـزی وارائه پیشنهادهای لازم درارتباط با نگهداری وتوسعه سیستم مکـانیزه تـدارکات.