اطلاعیه فراخوان شهریور ماه ۱۳۹۶ جهت استفاده از خدمات مشاوره ای و فنی در دانشگاه رازی - https://aof.razi.ac.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C

اطلاعیه فراخوان شهریور ماه ۱۳۹۶ جهت استفاده از خدمات مشاوره ای و فنی در دانشگاه رازی

اطلاعیه:/documents/14617/0/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86.docx