اطلاعات-اداره فارغ التحصیلان


امور مربوط به اداره فارغ التحصیلان

مراحل صدور تاییدیه و ریز نمرات کارشناسی و کاردانی
1- در خواست کتبی موسسات ارگانها و دانشگاههای متقاضی
2- تهیه پرونده توسط بایگانی اداره دانش آموختگان
3 - بررسی پرونده توسط کارشناسان اداره دانش آموختگان
4 - صدور تاییدیه و ریز نمرات توسط کارشناسان اداره دانش آموختگان
5 - تایید اداره دانش آموختگان
6- امضا ء مدیر کل آموزش
7- ثبت شماره و ارسال توسط دبیر خانه مرکزی دانشگاه


مراحل صدور دانشنامه
1- عودت گواهینامه موقت و ارائه نامه عدم بدهی به صندوقهای رفاه دانشجویان
2- ارائه گواهی انجام کار برابر مدت تعهد و یا پرداخت هزینه آموزش رایگان جهت دانش آموختگان دوره روزانه
3- بررسی پرونده توسط کارشناسان اداره دانش آموختگان
4- تهیه پیش نویس دانشنامه و گواهی ریز نمرات
5- صدور دانشنامه و گواهی ریز نمرات و نمرات تایید شده
6- اخذ امضا به ترتیب آز مدیر کل محترم آموزشی , معاون محترم آموزش و ریاست محترم دانشگاه
7- الصاق تمبر مالیاتی و برچسب هولو گرام
8- تحویل دانشنامه و گواهی ریز نمرات و نمرات تایید شده
9- ثبت شمار هولو گرام و انجام مهر برجسته
10- ثبت شمار گواهینامه در دبیر خانه دانشگاه


مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه دوره روزانه
1- استرداد اصل گواهینامه موقت
2- تسویه حساب بدهی صندوقهای رفاه دانشجویان
3- اشتغال به کار برابر تعهد قید شده در گواهینامه موقت - شاغلین در سازمان آموزش و پرورش لازم است فرم 502 به همراه نامه انجام تعهد به سازمان را به دانشگاه ارائه نمایند
4- در صورت عدم انجام کار، پرداخت هزینه آموزش رایگان و یا اعلام عدم اشتغال به کاراز سوی اداره کار استان ( تاریخ اعلام نامه عدم اشتغال به کار باید یکسال پس از تاریخ اخذ آخرین درک تحصیلی و برای آقایان یک سال از تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت باشد.
5- دو قطعه عکس- تصویر شناسنامه - تصویر کارت ملی
6- تصویر برابر با اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و یا گواهی اشتغال به تحصیل با تایید شماره و تاریخ معافیت تحصیلی در مقطع تحصیلی بالاتر
7-عکس اسکن شده
8-تصویر کارت ملی
9-کارت شناسایی معتبر
10-پرداخت مبلغ 300000 سیصد هزار ریال به شماره حساب 2177333702009 نزد بانک ملی شعبه کرمانشاه (ویژه دانش آموختگان به نام درآمد اختصاصی دانشگاه رازی ) و تحویل فیش پرداختی به همراه مدارک


مراحل صدور گواهینامه موقت
1- تحویل فرم تسویه حساب و کارت دانشجوئی
2- ارسال تاییدیه فراغت از تحصیل از دانشکده
3- بررسی پرونده توسط کارشناسان اداره ثبت نام پذیرش
4- ارجاع پرونده به اداره دانش آموختگان
5- بررسی کار نامه کلی و پرونده و انجام پایان دوره در سیستم آموزش
6- بررسی وضعیت خدمت نظام و ظیفه جهت دانش آموختگان پسر طبق قوانین مربوطه
7- بررسی پرونده توسط کارشناسان اداره دانش آموختگان و تهیه پیشنویس
8- صدور و تحویل گواهینامه موقت به دانش آموخته
9- الصاق تمبر مالیاتی و برچسب هولو گرام و اخذ امضا از مدیرکل محترم آموزش
10- ثبت شماره هولو گرام و انجام مهر برجسته
11- ثبت شماره گواهینامه در دبیر خانه دانشگاه
12-پرداخت مبلغ 100000 صدهزار ریال به شماره حساب 2177333702009 نزد بانک ملی شعبه کرمانشاه (ویژه دانش آموختگان به نام درآمد اختصاصی دانشگاه رازی ) و تحویل فیش پرداختی به همراه مدارک


مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه دوره نوبت دوم ( شبانه)
1- استرداد اصل گواهینامه موقت
2- تسویه حساب بدهی صندوقهای رفاه دانشجویان
3- دو قطعه عکس- تصویر شناسنامه و کارت ملی
4- تصویربرابر با اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و یا گواهی اشتغال به تحصیل با تایید شماره و تاریخ معافیت تحصیلی در مقطع تحصیلی بالاتر
5-عکس اسکن شده
6-تصویر کارت ملی
7-کارت شناسایی معتبر
8-پرداخت مبلغ 300000 سیصد هزار ریال به شماره حساب 2177333702009 نزد بانک ملی شعبه کرمانشاه (ویژه دانش آموختگان به نام درآمد اختصاصی دانشگاه رازی ) و تحویل فیش پرداختی به همراه مدارک

شرایط تحویل مدرک تحصیلی دانش آموختگان مشمول خدمت وظیفه عمومی
1- دارندگان کارت پایان خدمت
2- دارندگان کارت معافیت دائم
3-گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی ، مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور
4- گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی ، مبنی براشتغال به خدمت دوره ضرورت بدون غیبت اولیه
5- گواهی اشتغال به تحصیل در سازمانهای بهداشت ، آموزش و پرورش ، کشتیرانی و آموزشگاه فنون هوایی
برگه اعزام به خدمت دوره ضرورت بدون غیبت و در مدت اعتبار آن
6- کارت معافیت موقت بدون غیبت و در مدت اعتبار آن
7-گواهی اشتغال به تحصیل بر اساس شماره و تاریخ معافیت تحصیلی تایید شده از سوی دانشگاه محل تحصیل