اداره ها

ادارات امور مالی

3

علی اشرف گشانی

رئیس اداره اعتبارات

کارشناس ارشد

34283920

Gashani46@gmail.com

4

لطیف پالاش

رئیس اداره رسیدگی

کارشناس ارشد

34283920

Latif-palash@yahoo.com

5

مسعود کریمی

رئیس اداره دریافت و پرداخت

کارشناس

34277604

Ksahand2@gmail.com