اداره تعمیرو ...


نام و نام خانوادگی: سید محمد عربی

تحصیلات:کارشناسی

سمت: رئیس اداره تعمیر و نگه داری

 

  شرح وظایف واحد:

۱ -نگهداری ابنیه و تاسیسات وتجهیزات موتورخانه های کلیه ساختمانهای اداری و آموزشی ومحوطه دانشگاه
2-اجرای کلیه تعمیرات موردنیازساختمانهاوتاسیسات درمواقع نیازودرکوتاه ترین زمان ممکن ونظارت بر اجرای درست کارها

 

اطلاعات پرسنل

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

شماره اتاق

سیدمحمدعربی

رئیس اداره تعمیرونگهداری ساختمانهاوتاسیسات

۴۲۷۴۵۲۴

۲۸۴

-

حسین کهریزی

معاون اداره تعمیرونگهداری ساختمانهاوتاسیسات

۴۲۷۴۵۲۴

۲۸۴

-

کشتمند کرمی

کارشناس تاسیسات و تعمیرات

۴۲۷۴۵۲۴

۲۷۲

-

مجتبی چراغعلی

متصدی امور دفتری

۴۲۷۴۵۲۴

۲۸۴

-