کارکنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت

شماره تماس

داخلی

معصومه عظیمی

کارشناسی ارشد

کارشناس مسئول کارگزینی

083-34274510

216

کبری بساطی

کارشناس

کارشناس مسئول کارگزینی

083-34274510

216

علی اصغر عباسی دیپلم مسول بایگانی کارکنان 083-34274510 266