نمایشگر یک مطلب

 

کارکنان اداره کارگزینی هیئت علمی 
 

  نام سمت سازمانی تحصیلات تلفن- ایمیل
بهنام مومنه سرپرست کارگزینی هیات علمی کارشناس ارشد امور اداری ۴۲۶۹۸۷۱
پرویز ساعدی  مسئول امور پرسنلی و صدور دیپلم ۴۲۶۹۸۷۱
غلامرضا شریفی مسئول بایگانی هیات علمی دیپلم ۴۲۶۹۸۷۱
فرشته قنبری  مسئول مکاتبات و ثبت نامه ها دیپلم ۴۲۶۹۸۷۱
یوسف آذرخش رابط نیروی انسانی سامانه  وزارت علوم  دکتری تخصصی azarakhsh1360@alumni.ut.ac.ir