نمایشگر یک مطلب

مدیر امور اداری

خشایار شیخی
تحصیلات: کارشناسی ارشد
سمت: مدیر امور اداری
شماره تماس: ۳۴۲۷۴۵۰۸-۰۸۳
آدرس الکترونیکی: khshayarshikhi@yahoo.com