سامانه آموزش عالی HES

رابط سامانه : یوسف آذرخش

عنوان سامانه آموزش عالی
دسته بندی خدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهنده معاونت اداری مالی دانشگاه رازی
نوع ار‌ائه الکترونیکی
آدرس وب سایت http://hes.msrt.ir
هزینه -
مخاطبین اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه رازی
نحوه همکاری

ثبت اطلاعات شناسنامه ای، سوابق تحصیلی، سوابق کاری، احکام و قراردادهای کارکنان

و فرآیندهای اعضاء هیات علمی

ثبت اطلاعات دروس و برنامه های درسی و درخواست رشته های تحصیلی

ثبت اطلاعات فضا و امکانات موسسات و طرح های عمرانی در دست اجرا

ثبت اطلاعات تشکیلات شامل مصوبه تشکیلات، نمودار سازمانی، پست های سازمانی