خلاصه آنچه که عضو هیات علمی باید بداند

*طرح سربازی :
1- اعضا هیات علمی که برای گذراندن طرح سربازی مشغول به کار می شوند باید در اولین تابستان برای گذراندن آموزش نظامی خود را به مرکز آموزشی معرفی کنند. تاریخ شروع آموزش نظامی ( پایه خدمتی) مبنای آغاز خدمت ضرورت می باشد.
2- هر6ماه یکبارگزارشی ازسوی دانشگاه برای این افراد درسامانه وزارت بارگذاری می شود و در پایان سال چهارم تاییدیه پایان خدمت از وزارت جهت ارائه به................و دریافت کارت پایان خدمت برای آنها دریافت می شود.
3- درسال چهارم قرارداداین افراد تاپایان مدت تعهد بوده وپس ازمعرفی برای دریافت کارت پایان خدمت قرارداد آنها لغو می شود، بنابراین کسانی که قصد ادامه خدمت دردانشگاه را دارند می بایست قبل از پایان دوره تعهد امورمربوط به استخدام پیمانی خودرا درهیات جذب انجام داده باشند.

**افراد پیمانی :
اعضای هیات علمی بصورت پیمانی مشروط مشغول بکارمی شوند و پس از تایید صلاحیت آنها ازهیات مرکزی جذب بصورت پیمانی درمی آیند.
دردوران پیمانی مشروط به افراد پایه استحقاقی تعلق نمی گیرد.
پس ازصدور حکم پیمانی لازمست افراد جهت عضویت دربیمه تکمیلی به کارگزینی مراجعه نمایند.
به اعضای هیات علمی پیمانی درهرسال درصورت کسب امتیازات لازم یک پایه تعلق می گیرد.
اعضای پیمانی درصورت دارا بودن 2 سال سابقه خدمت می توانند درخواست تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی نمایند.
طول مدت دوران پیمانی حداکثر 5 سال است که چنانچه قبل از رسیدن به 5سال سابقه خدمت عضوهیات علمی تقاضای تبدیل وضعیت نماید. پایه های دوران مازاد بر 5 سال قابل احتساب خواهد بود (تبصره 9 ماده 52) درصورتی که فرد درپایان دوره پیمانی شرایط تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی راپیدا نکند، لازمست که برای ادامه خدمت مجوز لازم راکسب نماید.
الف- برای سال اول مازاد بر5 سال اخذ مجوز از هیات رییسه
ب- برای سال دوم مازاد بر5 سال اخذ مجوز ازکمیسیون دائمی هیات
ج- برای سال سوم مازاد بر5 سال اخذ مجوز هیات امناء
*در صورت عدم موافقت با ماندگاری عضو می تواند درخواست پیمانی دائم شدن را بنماید که پس از تایید هیات امنا و هیات جذب به پیمانی دائم تبدیل می گردد(ماده 11).
7-پس از تایید صلاحیت و صدور حکم تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی، عضو یک ماه فرصت دارد جهت تغییر صندوق بازنشستگی از تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری اقدام نماید چنانچه در این فرجه زمانی اقدام ننماید مشمول جریمه دیرکرد، به ازای هر روز 5 هزارم خواهد شد.
مراحل تغییر صندوق به شرح زیر است: الف – ارسال درخواست به کارگزینی و دریافت معرفی نامه برای صندوق تامین اجتماعی
ب- تحویل معرفی نامه دانشگاه به همراه اولین حکم استخدام پیمانی و اولین حکم رسمی آزمایش به تامین اجتماعی
ج- پس از واریز کسور به حساب صندوق کشوری و دریافت فیش واریزی عضو باید مجددا اولین احکام پیمانی و رسمی آزمایشی و تصویر معرفی نامه های دانشگاه به تامین اجتماعی را به صندوق بازنشستگی کشوری تحویل داده و رسید دریافت نموده و از نداشتن هیچگونه بدهی اطمینان حاصل نماید.

***رسمی آزمایشی
طول دوران رسمی آزمایشی 5 سال است که در صورت داشتن 2سال سابقه عضو می تواند تقاضای تبدیل وضعیت نماید(تبصره 2 ماده 14) چنانچه عضو در طول مدت 5 سال شرایط لازم جهت تبدیل وضعیت به رسمی قطعی را پیدا نکند لازمست ادامه خدمت مجوز لازم را به ترتیب ذیل اخذ نماید.
الف – سال اول مازاد بر 5 سال اخذ مجوز از هیات رئیسه دانشگاه
ب – سال دوم مازاد بر 5 سال اخذ مجوز از کمیسیون دائمی
ج – سال سوم مازاد بر 5 سال اخذ مجوز از هیات امنا
*چنانچه با تمدید مدت رسمی آزمایشی شخص موافقت نشود. به یکی از روش های ذیل رفتار خواهد شد
الف- تغییر وضعیت به پیمانی و اخذ مهلت 2 ساله.
ب- باز خرید یا بازنشستگی .

 

دریافت فایل ضمیمه