کارگزینی سامانه ها

فصل اول: ورود به خدمت و استخدام

ماده2- وزارت در هر سال پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم، سهمیه استخدام عضو هیات علمی در مؤسسه  را تعیین و ابلاغ می نماید.

ماده3- استخدام در مؤسسه  براساس سهمیه ابلاغی از سوی وزارت، در قالب تشکیلات سازمانی مصوب، براساس نیاز سازمانی، موافقت بالاترین مقام اجرایی مؤسسه  ، به تفکیک مراتب علمی استادیار و مربی پس از تصویب هیات امنا و احراز صلاحیتهای لازم توسط مراجع ذیصلاح، از طریق فراخوان آزمون یا مصاحبه و یا هر دو و با توجه به اصل ضرورت احراز شایستگی متقاضیان ورود به خدمت انجام می پذیرد.

ماده4- متقاضیان ورود به خدمت در مؤسسه  می بایست به تشخیص مراجع ذیصلاح از شرایط عمومی ذیل، برخوردار باشند:

الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عدم تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت.

ب- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به ولایت فقیه.

ج- اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

د- عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروه های سیاسی معارض با نظام اسلامی ایران.

ه- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهی اخلاقی و اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی.

و- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر.

ز- عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دائمی دولتی براساس رای قطعی صادره از سوی مراجع ذیصلاح.

ح- عدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و نظایر آن.

ط- دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم (برای آقایان)

ی- برخورداری از سلامت و توانایی جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر.

ک- برخورداری از سلامت و توانایی روانی متناسب با خدمت مورد نظر.

ل- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای (گروه پزشکی ) یا سطح سه حوزوی.

م- حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای (گروه پزشکی) و سطح سه حوزوی«35» سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و سطح چهار حوزوی «45» سال تمام می باشد.

تبصره1- خبرگان بدون مدرک دانشگاهی با احراز شرایط لازم درچارچوب ضوابط و مقررات مربوط ازشمول بندهای «ل» و «م» این ماده مستثنی می باشند.

تبصره2- چنانچه مؤسسه  به خدمات متقاضیان دارای سن بالای «45» سال نیاز داشته باشد، با اخذ مجوز از «مرکز» افراد مذکور از شمول مفاد بند «م» این ماده مستنثی می باشند.

ماده 5- متقاضیان ورود به خدمت جهت تصدی عضویت در هیات علمی مؤسسه  می بایست علاوه بر شرایط عمومی موضوع ماده «4» این آیین نامه، متناسب با مرتبه مورد تقاضای مندرج در ردیف های «2» و «3» جدول موضوع ماده «9» از شرایط اختصاصی ذیل نیز به تشخیص مراجع ذیصلاح برخوردار باشند:

5-1- مدرک تحصیلی متناسب با یکی از مراتب علمی مورد تقاضا به شرح ذیل:

الف- دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و یا سطح چهار حوزوی با رساله تحقیقی برای کلیه رشته های دانشگاهی(غیر از گروه پزشکی) و یا دارا بودن درجه تخصصی (گواهی نامه تخصصی) در گروه پزشکی برای متقاضیان ورود به خدمت در مرتبه استادیار.

ب- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا سطح سه حوزوی در رشته تخصصی مربوط برای کلیه رشته های دانشگاهی(غیر از گروه پزشکی) و دارا بودن درجه دکتری حرفه ای (در گروه پزشکی) برای متقاضیان ورود به خدمت در مرتبه مربی با رعایت تبصره «1» ذیل این ماده.

5-2- آشنایی کافی با یک زبان خارجی برای متقاضیان ورود به خدمت درمرتبه مربی و تسلط کافی به یک زبان خارجی برای متقاضیان ورود به خدمت در مرتبه استادیار.

تبصره1- به منظور حفظ هرم علمی، از تاریخ اجرای این آیین نامه استخدام عضو هیات علمی در مرتبه مربی آموزشیار و مربی پژوهشیار ممنوع می باشد.

تبصره2- مؤسسه  میتواند در راستای حفظ هرم علمی و در صورت نیاز به جذب عضو هیات علمی در مرتبه مربی، با ارائه گزارش توجیهی لازم نسبت به اخذ مجوز لازم از هیات امنای مؤسسه  مربوط، اقدام نماید.

تبصره3- خبرگان بدون مدرک دانشگاهی با احراز شرایط لازم در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، از شمول بند «1» این ماده مستثنی می باشند..

ماده 6- مرجع استعلام و تشخیص شرایط عمومی  و اختصاصی موضوع مواد «4» و «5» این آیین نامه حسب مورد، مبادی قانونی ذی صلاح، از جمله هیات اجرایی جذب مؤسسه  و هیات مرکزی جذب وزارت می باشد.

ماده 7- استخدام در مؤسسه  پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی، به صورت تمام وقت و در قالب یکی از اشکال ذیل با رعایت ضوابط و مقررات این آیین نامه انجام می پذیرد.

الف- استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی به موجب قرارداد سالانه که تمدید آن، منوط به کسب حداقل امتیاز لازم براساس امتیازات مندرج در «دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی ابلاغی از سوی وزارت» به ترتیب برای مراتب مربی و استادیاری و همچنین موافقت رئیس مؤسسه  یا مقام مجاز از طرف وی می باشد.

ب- استخدام رسمی آزمایشی برای تصدی پست های سازمانی به موجب حکم.

ج- استخدام رسمی قطعی برای تصدی پست های سازمانی به موجب حکم.

تبصره- تمدید قرارداد بورسیه هایی که براساس ضوابط و مقررات وزارت  به صورت پیمانی جایابی و استخدام شده اند، تا پایان دوره تعهد، مشروط به رعایت تکالیف قانونی مقرر در این آیین نامه، الزامی می باشد.

ماده 8- بکارگیری و استخدام اشخاص ذیل با رعایت شرایط اختصاصی ورود به خدمت مندرج در این
آیین نامه، مشروط به احراز توانایی انجام وظایف آموزشی و پژوهشی لازم به تشخیص شورای آموزشی یا پژوهشی مؤسسه حسب مورد، تابع قوانین و مقررات مربوط به خود خواهد بود.

8-1- جانبازان، ایثارگران و خانواده آنان;

8-2- نخبگان;

8-3- اتباع خارجی. 

*طرح سربازی :

 1- اعضا هیات علمی که برای گذراندن طرح سربازی مشغول به کار می شوند باید در اولین تابستان برای گذراندن آموزش نظامی خود را به مرکز آموزشی معرفی کنند. تاریخ شروع آموزش نظامی ( پایه خدمتی) مبنای آغاز خدمت ضرورت می باشد.

2- هر6ماه یکبارگزارشی ازسوی دانشگاه برای این افراد درسامانه وزارت بارگذاری می شود و در پایان سال چهارم تاییدیه پایان خدمت از وزارت جهت ارائه به................و دریافت کارت پایان خدمت  برای آنها دریافت می شود.

3- درسال چهارم قرارداداین افراد تاپایان مدت تعهد بوده وپس ازمعرفی برای دریافت کارت پایان خدمت قرارداد آنها لغو می شود، بنابراین کسانی که قصد ادامه خدمت دردانشگاه را دارند می بایست قبل از پایان دوره تعهد امورمربوط به استخدام پیمانی خودرا درهیات جذب انجام داده باشند.

 

**افراد پیمانی :

 1.  اعضای هیات علمی بصورت پیمانی مشروط مشغول بکارمی شوند و پس از تایید صلاحیت آنها ازهیات مرکزی جذب بصورت پیمانی درمی آیند.
 2.  دردوران پیمانی مشروط به افراد پایه استحقاقی تعلق نمی گیرد.
 3. پس ازصدور حکم پیمانی لازمست افراد جهت عضویت دربیمه تکمیلی به کارگزینی مراجعه نمایند.
 4. به اعضای هیات علمی پیمانی درهرسال درصورت کسب امتیازات لازم یک پایه تعلق می گیرد.
 5.  اعضای پیمانی درصورت دارا بودن 2 سال سابقه خدمت می توانند درخواست تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی نمایند.
 • طول مدت دوران پیمانی حداکثر 5 سال است که چنانچه قبل از رسیدن به 5سال سابقه خدمت عضوهیات علمی تقاضای تبدیل وضعیت نماید. پایه های دوران مازاد بر 5 سال قابل احتساب خواهد بود (تبصره 9 ماده 52)
 1. درصورتی که فرد درپایان دوره پیمانی شرایط تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی راپیدا نکند، لازمست که برای ادامه خدمت مجوز لازم راکسب نماید.

الف-  برای سال اول مازاد بر5 سال اخذ مجوز از هیات رییسه

          ب-  برای سال دوم مازاد بر5 سال اخذ مجوز ازکمیسیون دائمی هیات

          ج- برای سال سوم مازاد بر5 سال اخذ مجوز هیات امناء

*در صورت عدم موافقت با ماندگاری عضو می تواند درخواست پیمانی دائم شدن را بنماید که پس از تایید هیات امنا و هیات جذب به پیمانی دائم تبدیل می گردد(ماده 11).

7-پس از تایید صلاحیت و صدور حکم تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی، عضو یک ماه فرصت دارد جهت تغییر صندوق بازنشستگی از تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری اقدام نماید چنانچه در این فرجه زمانی اقدام ننماید مشمول جریمه دیرکرد، به ازای هر روز 5 هزارم خواهد شد.

 1. مراحل تغییر صندوق به شرح زیر است:

الف – ارسال درخواست به کارگزینی و دریافت معرفی نامه برای صندوق تامین اجتماعی

ب- تحویل معرفی نامه دانشگاه به همراه اولین حکم استخدام پیمانی و اولین حکم رسمی آزمایش به تامین اجتماعی

ج- پس از واریز کسور به حساب صندوق کشوری و دریافت فیش واریزی عضو باید مجددا اولین احکام پیمانی و رسمی آزمایشی و تصویر معرفی نامه های دانشگاه به تامین اجتماعی را به صندوق بازنشستگی کشوری تحویل داده و رسید دریافت نموده و از نداشتن هیچگونه بدهی اطمینان حاصل نماید.

***رسمی آزمایشی

 1. طول دوران رسمی آزمایشی 5 سال است که در صورت داشتن 2سال سابقه عضو می تواند تقاضای تبدیل وضعیت نماید(تبصره 2 ماده 14)
 2. چنانچه عضو در طول مدت 5 سال شرایط لازم جهت تبدیل وضعیت به رسمی قطعی را پیدا نکند لازمست ادامه خدمت مجوز لازم را به ترتیب ذیل اخذ نماید.

الف – سال اول مازاد بر 5 سال              اخذ مجوز از هیات رئیسه دانشگاه

ب – سال دوم مازاد بر 5 سال               اخذ مجوز از کمیسیون دائمی

ج – سال سوم مازاد بر 5 سال               اخذ مجوز از هیات امنا

*چنانچه با تمدید مدت رسمی آزمایشی شخص موافقت نشود. به یکی از روش های ذیل رفتار خواهد شد

الف- تغییر وضعیت به پیمانی و اخذ مهلت 2 ساله.

ب- باز خرید یا بازنشستگی .

 

فصل دوم: انتصاب و تبدیل وضعیت

ماده 9- مراتب اعضای هیات علمی مؤسسه  عبارت است از:

 

ردیف

آموزشی

پژوهشی

1

مربی آموزشیار

مربی پژوهشیار

2

مربی آموزشی

مربی پژوهشی

3

استادیار آموزشی

استادیارپژوهشی

4

دانشیار آموزشی

دانشیار پژوهشی

5

استاد آموزشی

استاد پژوهشی

 

 

ماده 10- انتصاب واجدین شرایط استخدام در بدو ورود به خدمت در مؤسسه  ، متناسب با شرایط و ضوابط این آیین­نامه صرفا در وضعیت استخدام پیمانی با مرتبه مربی آموزشی و مربی پژوهشی و یا مرتبه استادیار آموزشی و استادیار پژوهشی امکان پذیر می­باشد.

تبصره1- در صورتی که متقاضی ورود به خدمت در مؤسسه  ، قبل از استخدام در مؤسسه  ، در هیات علمی یکی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری خارج از کشور با مرتبه علمی بالاتر از استادیاری سابقه عضویت داشته باشد، انتصاب وی در بدو ورود به خدمت با مرتبه دانشیاری و یا استادی مشروط به آن که مؤسسه  مربوط به لحاظ اعتبار مورد تایید وزارت باشد، با رعایت ضوابط و مقررات این آیین نامه و آیین نامه ارتقا مرتبه بلامانع خواهد بود.

تبصره 2- تبدیل وضعیت آن دسته از متقاضیان واجد شرایط عضویت در هیات علمی مؤسسه  که بعنوان کارشناس رسمی در مؤسسه  اشتغال به کار دارند به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی مؤسسه  ، منوط به آنکه تا قبل از احراز شرایط بازنشستگی، بتوانند حداقل ده سال در وضعیت هیات علمی خدمت نمایند، در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه و بدون الزام به رعایت بند «م » ماده «4 » این آیین نامه، پس از موافقت رئیس مؤسسه  و یا مقام مجاز از طرف وی بلامانع می باشد.

تبصره 3- انتصاب و تبدیل وضعیت ایثارگران (مشمول بند «ز» ماده «44» قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست و پنج درصد(25%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (50%) فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک دکتری تخصصی مورد تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند، تابع ضوابط و مقررات مربوط و قوانین جایگزین آن می باشد..

 

ماده 11- در صورت تقاضای عضو پیمانی، تایید هیات اجرایی جذب و موافقت رئیس مؤسسه  ، ادامه خدمت وی در وضعیت پیمانی تا زمان رسیدن به بازنشستگی، بدون ایجاد محدودیت در ترفیع پایه و ارتقای مرتبه، با تایید صلاحیت عمومی عضو توسط هیات اجرایی جذب مؤسسه  در هر دو سال یک بار و اخذ امتیازات مندرج در « دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی» در هر سال، امکان پذیر می باشد..

 

ماده 12- مؤسسه  می تواند وضعیت استخدام اعضای پیمانی (به استثنای اعضای پیمانی مشمول ماده «11»  این آیین نامه) را پس از احرازشرایط ذیل و تایید مراجع ذیصلاح به رسمی آزمایشی تبدیل نماید.

الف- دارا بودن حداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه خدمت پیمانی.

ب- تایید صلاحیت عمومی و موافقت هیات اجرایی جذب مؤسسه  برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی.

ج- کسب حداقل 70 درصد امتیازات تعیین کنننده در آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی برای ارتقا به مرتبه بالاتر یا ضوابط جایگزین، بنا به درخواست عضو، موافقت هیات اجرایی جذب مؤسسه  و تایید هیات مرکزی جذب.

 

ماده 13- در صورتی که عضو در پایان دوره پیمانی، شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل وضعیت به استخدام رسمی آزمایشی را کسب ننماید، به یکی از روشهای ذیل با وی رفتار خواهد شد.

الف- اعطای مهلت با مجوز هیات امنای مربوط حداکثر در سه نوبت یکساله.

ب- خاتمه خدمت عضو.

تبصره- مدت خدمت پیمانی آن دسته از اعضایی که تا تاریخ ابلاغ این آیین نامه دارای سابقه خدمت هیات علمی پیمانی بیش از «8» سال تمام می باشند، به منظور کسب شرایط مندرج در بند «ب» این ماده با تایید هیات امنا تا دو نوبت یک ساله قابل تمدید خواهد بود و در صورت عدم احراز شرایط مذکور درپایان مهلت مقرر، مشمول مفاد بند «ب» این ماده خواهند شد..

 

ماده 14- اعضایی که از پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت می یابند و نیز مشمولان تبصره «2» ماده «10» این آیین نامه، الزاما یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد. مؤسسه  در طول دوره رسمی آزمایشی رفتار و عملکرد عضو را از نظر لیاقت (علمی، اخلاقی، خلاقیت و مسئولیت پذیری)، کاردانی، روحیه خدمت، نظم و انضباط آموزشی و پژوهشی مورد ارزیابی قرارداده و درصورت احراز شرایط ذیل به رسمی قطعی تبدیل وضع می نماید.

الف- دارا بودن حداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه خدمت رسمی آزمایشی (بدون احتساب مدت ماموریت آموزشی عضو).

ب- کسب حداقل امتیازات لازم از آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی برای ارتقا به مرتبه بالاتر یا ضوابط جایگزین، بنا به درخواست عضو، موافقت هیات اجرایی جذب مؤسسه  و تایید هیات مرکزی جذب.

ج- تایید صلاحیت عمومی برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی.

تبصره 1- عضو رسمی آزمایشی موظف است پس از پایان حداقل دو سال، فرمهای مربوط به تبدیل وضعیت از رسمی ازمایشی به رسمی قطعی را تکمیل و به همراه مدارک لازم برای بررسی پرونده به مراجع ذیربط تحویل دهد. چنانچه عضو تا پایان چهارسال نسبت به ارائه مدارک لازم اقدام ننماید، مؤسسه  موظف است حداکثر طی دو نامه کتبی به ایشان موضوع لزوم ارسال مدارک در موعد مقرر را یادآوری نماید. عدم تکمیل و ارائه به موقع فرمها و مدارک از سوی عضو منجر به انجام تشریفات مقرر در ماده ‹‹15›› این آیین نامه خواهد شد.

تبصره 2-پس از تحویل مدارک توسط عضو، مؤسسه  مکلف است ضمن رسیدگی به درخواست وی، ظرف مدت شش ماه درمورد قطعیت استخدام و یا خاتمه خدمت عضو نظر قطعی خود را اعلام نماید. در هر صورت دوران خدمت رسمی آزمایشی عضو نباید از 5 سال تجاوز کند و چنانچه مؤسسه  از نظر صلاحیتهای عمومی و علمی (از طریق مراجع ذیصلاح بررسی کننده حسب مورد) در پایان 5 سال نظر قطعی خود را اعلام ننماید، تا اعلام نتیجه بررسی پرونده، ادامه خدمت عضو در وضعیت رسمی آزمایشی بلامانع خواهدبود. در صورت اعتراض کتبی عضو، موضوع از طریق هیات مرکزی جذب یا (مرکز) حسب مورد، پیگیری و رسیدگی می شود..

 

ماده 15-درصورتی که عضو در پایان دوره آزمایشی، شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل وضعیت به استخدام رسمی قطعی را کسب ننماید، چنانچه وی واجد شرایط بازنشستگی باشد، بازنشسته می شود و در غیر این صورت مؤسسه  می تواند با تصویب هیات امناء به ترتیب اولویت به یکی از روش های ذیل با وی رفتار نماید.

الف-اعطای مهلت با مجوز هیات امنا مؤسسه  مربوط حداکثر در سه نوبت یکساله.

ب-تغییر وضعیت به استخدام پیمانی با حفظ پایه های قبلی و تایید هیات اجرایی جذب مؤسسه  .

ج-تبدیل وضعیت به کارشناس رسمی(صرفا برای آن دسته از اعضایی که از وضعیت (کارشناس رسمی) به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت یافته اند).

تبصره 1-مشمولین بند «ب» این ماده می بایست حداکثر در مدت دو سال، شرایط مقرر در بندهای«ب» و «ج» ماده «14» این آیین نامه را به منظور تبدیل وضعیت به رسمی قطعی احراز نمایند.در صورت عدم احراز شرایط مذکور در پایان مهلت مقرر مشمول مفاد تبصره «2» این ماده خواهندشد.

تبصره 2-در صورتی که عضو پس از اعمال بندهای «الف» و «ب» نتواند شرایط لازم برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی را کسب نماید، چنانچه شرایط بازنشستگی را نداشته باشد، با تصویب هیات امناء و پرداخت«10» الی «30» روز حقوقی و مزایای مستمر مشمول کسورات بازنشستگی به ازای هر سال خدمت قابل قبول، به علاوه وجوه مرخصی های ذخیره شده، بازخرید می شود.

تبصره 3- مدت خدمت رسمی آزمایشی آن دسته از اعضایی که تا تاریخ ابلاغ این آیین نامه دارای سابقه خدمت هیات علمی رسمی آزمایشی بیش از «8» سال تمام می باشند، به منظور کسب شرایط مندرج در بند «ب» ماده «14» این آیین نامه با تایید هیات امنای ذیربط تا دو نوبت یک ساله قابل تمدید خواهدبود و در صورت عدم احراز شرایط مذکور در پایان مهلت مقرر، مشمول مفاد تبصره «2» این ماده خواهندشد.

ماده16-مرجع تایید صلاحیتهای علمی و عمومی موضوع مواد «12» و «14» این آیین نامه حسب مورد، مبادی قانونی ذیربط از جمله هیات اجرایی جذب مؤسسه  و هیات مرکزی جذب وزارت و هیات ممیزه ذیربط می باشد.

 

ماده17-بانوان عضو رسمی می توانند در صورت موافقت واحد سازمانی مربوط و رئیس مؤسسه  و یا مقام مجاز از طرف ایشان در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه، حداکثر به مدت «5» سال از شیوه خدمت نیمه وقت در طول خدمت استفاده نمایند.

تبصره-بانوان عضو پیمانی، صرفا در مدت قرارداد مجاز به استفاده از شیوه خدمت نیمه وقت خواهند بود. در هر صورت حداکثر مدت مجاز استفاده از شیوه خدمت نیمه وقت، برای بانوان عضو پیمانی و رسمی، حداکثر«5» سال در طول خدمت می باشد.

 

ماده18- مؤسسه  می تواند اعضای آموزشی رسمی تمام وقت واجد شرایط خود را براساس « دستورالعمل خدمت اعضا به شیوه نیمه حضوری-پیوست شماره 1» با رعایت سایر ضوابط و مقررات این آیین نامه به شیوه خدمت نیمه حضوری بکار گیرد.

 

ماده19- مؤسسه  می تواند در صورت نیاز به منظور تامین بخشی از کادر آموزشی و یا پژوهشی خود در چارچوب تشکیلات سازمانی مصوب نسبت به بکارگیری مشمولین نظام وظیفه واجدشرایط در قالب «طرح سربازی» اقدام نماید. این دسته از افراد در دوره ضرورت و تعهد خدمت از هر نظر تابع مقررات ناظر بر اعضای هیات علمی پیمانی خواهندبود.

تبصره1- در صورتی که پس از انقضای مدت تعهد، فرد به استخدام مؤسسه  درآید، مدت تعهد جز سنوات خدمت آموزشی و پژوهشی وی محسوب خواهدشد. لیکن مدت مذکور جز حداقل مدت توقف لازم برای تبدیل وضعیت وی به رسمی آزمایشی (موضوع بند «الف» ماده «12» این آیین نامه) نمی باشد.

تبصره 2- مؤسسه  در صورت عدم رضایت از خدمت فرد در مدت ضرورت مجاز است نسبت به فسخ قرارداد اقدام و وی را جهت انجام خدمت وظیفه به مقامات مسئول معرفی نماید.

تبصره 3- مؤسسه  در صورت عدم رضایت از خدمت فرد در مدت تعهد مجاز است نسبت به فسخ قرارداد اقدام و وی را جهت جایابی برای اتمام دوره تعهد در سایر دانشگاهها و موسسات ،آموزش عالی و پژوهشی و فناوری معرفی نماید.

 

ماده20-مدت خدمت اعضا در دوره پیمانی و یا دوره رسمی آزمایشی، با رعایت سایر شرایط جزو خدمت عضو محسوب می گردد.

 

فصل  سوم: حقوق و تکالیف

ماده21- ساعت خدمت اعضا 40 ساعت در هفته می باشد که ساعات حضور آنان مطابق با برنامه ابلاغی  مؤسسه  ، در طول روزهای کاری هفته توزیع می گردد.

تبصره 1-اعضا نمی توانند وظایف محول را به دیگری واگذار نمایند. مؤسسه  می تواند در موارد مرخصی، ماموریت و بیماری و ... وظایف محول عضو را به طور موقت به سایر اعضا ارجاع نماید.

تبصره 2- ساعت شروع و خاتمه خدمت اعضا و واحدهای  مؤسسه  با رعایت سقف ساعات خدمت، حسب مورد از سوی هیات رئیسه در چارچوب ضوابط مصوب هیات امنا تعیین می گردد.

 تبصره 3-اعضا مکلفند در ساعات خدمت تعیین شده خود، متناسب با وضعیت خدمتی خود (تمام وقت 40 ساعت، نیمه حضوری 20 ساعت و یا نیمه وقت 20 ساعت) حسب مورد در محل خدمت خود حضور یابند و وظایف محول را انجام دهند. عدم رعایت این تبصره تخلف محسوب می شود  با متخلفین با رعایت تبصره «1» ذیل ماده «2» دستورالعمل خدمت اعضا به شیوه نیمه حضوری (پیوست شماره 1)، براساس قانون مقررات انتظامی اعضای هیات علمی رفتار خواهدشد.

 

ماده22-تکالیف و وظایف با رعایت مفاد ماده «21» این آیین نامه بر شش فعالیت ذیل استوار است.

22-1-فعالیت فرهنگی، تربیتی و اجتماعی;

22-2-فعالیت آموزشی (نظری و عملی) ;

22-3-فعالیت پژوهشی و فناوری;

22-4-فعالیت علمی و اجرایی;

22-5-راهنمایی دانشجو و سایر خدمات دانشگاهی;

22-6-همکاری تخصصی با حوزه کاربردی مرتبط.

 

ماده 23- اهم وظایف عضو آموزشی که وظایف مدیریتی به عهده ندارد، عبارت است از:

23-1-تدریس در  مؤسسه  ، برای اعضای تمام وقت و نیمه حضوری به میزان 8 الی 13 واحد موظف تدریس در هفته با توجه به مراتب دانشگاهی عضو(مربی آموزشیار13،مربی آموزشی12،استادیار آموزشی10،دانشیار آموزشی 9 و استاد آموزشی 8 واحد موظف) تعیین می گردد.

23-2-پژوهش و فناوری.

23-3-به عهده گرفتن مسئولیت راهنمایی و پاسخگویی به سوالات دانشجویان.

23-4-راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و رساله های دانشجویی.

23-5-خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی و آماده سازی آنها یا عملیات صحرایی.

23-6-حضور در شوراها و کمیته ها و هیاتهای ممتحنه ذیربط.

23-7-مشارکت و حضور در فعالیتها و کارگاههای آموزشی و فرهنگی و دانش افزایی.

23-8-شناسایی مسائل و چالشهای کاربردی و تبدیل آن به پروژه های کاربردی.

23-9-انجام سایر وظایفی که از طرف مدیر گروه و رئیس دانشکده و یا رئیس مؤسسه  به عضو محول می شود.

تبصره 1-تعیین میزان واحد موظف اعضای آموزشی در دانشکده  به نحوی صورت می پذیرد که متوسط واحد موظف تدریس مجموع اعضای دانشکده ،کمتر از متوسط واحد موظف مراتب تعیین شده در بند «1» این ماده نباشد.

تبصره 2- تعیین میزان واحد موظف اعضای آموزشی نافی مفاد ماده «21» این آیین نامه و تبصره های آن نخواهدبود.

تبصره 3- اعضای تمام وقت آموزشی که طرح های پژوهشی ارزنده در دست اجرا دارند و باید وقت بیشتری را صرف امور پژوهشی نمایند، بنا به پیشنهاد مدیر گروه و تایید رئیس دانشکده و  تصویب شورای پژوهشی  مؤسسه  می توانند قسمتی از ساعات مربوط به آموزش را صرف امور پژوهشی نمایند. مشروط به اینکه ساعات موظف تدریس آنان از نصف میزان حداقل مندرج در بند یک این ماده کمتر نباشد.

 

ماده 24- اهم وظایف عضو پژوهشی که وظایف مدیریت به عهده ندارد، عبارت است از:

24-1- پژوهش در  مؤسسه  ، برای اعضای تمام وقت  به میزان  24 الی 37 ساعت تحقیق در هفته با توجه به مراتب دانشگاهی عضو (مربی پژوهشیار 37 ، مربی پژوهشی 36 ، استادیار پژوهشی 32 ،  دانشیار پژوهشی 28 و 32 استاد پژوهشی 24 ساعت تحقیق) تعیین می گردد.

24-2-ارائه خدمات علمی،ازمایشگاهی به  مؤسسه  و خارج از  مؤسسه  براساس مصوبات هیات رئیسه  مؤسسه  .

24-3-انجام امور کارشناسی و مشاوره علمی و هدایت و نظارت بر پروژه های پژوهشی و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی.

24-4-شرکت در سمینارها، کنفرانسها و مجامع علمی و تخصصی.

24-5-شرکت در شوراهای داخل و خارج از  مؤسسه  به تشخیص مقام مافوق.

24-6-مشارکت و حضور در فعالیتها و کارگاههای آموزشی و فرهنگی و دانش افزایی.

24-7-شناسایی مسائل و چالشهای کاربردی و تبدیل آن به پروژه های کاربردی.

24-8-انجام سایر وظایفی که از طرف مدیر گروه  و رئیس دانشکده  و یا رئیس  مؤسسه  به عضو محول می شود.

تبصره 1-عضو پژوهشی می تواند در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی با موافقت گروه  و تایید رئیس  مؤسسه  یا مقام مجاز از طرف وی حداکثر به میزان «4»  واحد نظری تدریس نماید.

 تبصره2- تعیین ساعات موظف اعضای پژوهشی در مؤسسه  به نحوی صورت می پذیرد که میانگین محصول تحقیقات عضو در یک سال علاوه بر ارائه یک مقاله علمی پژوهشی پذیرش شده،100 تا 150 صفحه تالیف یا 150 تا 200 صفحه ترجمه، تصحیح متون تخصصی و یا تعلیق بر آن و یا ارائه یک طرح پژوهشی کاربردی باشد. نحوه ارائه تحقیقات برحسب ماهیت موضوع توسط شورای پژوهشی  مؤسسه  تعیین و ابلاغ می گردد.

تبصره 3- تعیین میزان ساعت موظف اعضای تمام وقت پژوهشی نافی ماده «21» این آیین نامه و تبصره های آن نخواهدبود.

تبصره 4-اعضای تمام وقت پژوهشی که در دوره های تحصیلات تکمیلی دروس خاص و موثری را تدریس می نماید، به پیشنهاد مدیر گروه  و تایید رئیس مؤسسه  و تصویب شورای پژوهشی مؤسسه  می تواند قسمتی از ساعات مربوط به تحقیق را صرف امور آموزشی نمایند.

 

ماده 25-واحد موظف تدریس و ساعت موظف تحقیق اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی که دارای سمتهای اجرایی پستهای سازمانی مصوب ستاره دار  مؤسسه  می باشند، براساس جدول  ذیل تعیین می گردد:

ردیف

سمت اجرایی

واحد موظف عضو آموزشی

ساعت موظف عضو پژوهشی

 1.  

مقامات موضوع ماده 79 این آیین نامه

0

0

 1.  

روسای دانشگاهها و پژوهشگاهها

1

3

 1.  

معاونان  دانشگاهها و پژوهشگاهها

2

6

 1.  

روسای مجتمع های آموزش عالی، شهرکهای علمی و تحقیقاتی و موسسات پژوهشی مستقل

2

6

 1.  

معاونان  مجتمع های آموزش عالی، شهرکهای علمی و تحقیقاتی و موسسات پژوهشی مستقل

3

9

 1.  

روسای پژوهشکده ها، دانشکده ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مستقل و پارکهای علم و فناوری

3

9

 1.  

معاونان  پژوهشکده ها، دانشکده ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مستقل و پارکهای علم و فناوری

4

12

 1.  

روسای  دانشکده ها و پژوهشکده های وابسته

4

12

 1.  

معاونان  دانشکده ها و پژوهشکده های وابسته

5

15

 1.  

مدیران بلافص وزیر با تأیید وزیر

معاونان و مدیران معاون وزیر با تأیید معاون ذیربط وزیر

2 الی 3

6 الی 9

 1.  

معاونان مدیریتهای بلافصل وزیر  با تأیید مدیر بلافصل ذیربط وزیر

معاونان مدیران معاونتهای وزارت با تأیید معاون ذیربط وزیر

3 الی 5

9 الی 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده26- میزان کسر واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق سایر سمتهای اجرایی مصوب ستاره دار مصوب  مؤسسه  مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب، با توجه به واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق رئیس و معاونان  مؤسسه  حسب مورد توسط هیات امنا تعیین می شود و در هر صورت میزان واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق سمت اجرایی موردنظر نمی بایست از واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق تعیین شده برای سمت اجرایی مافوق آن، کمتر باشد.

 

ماده 27- کسر واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق اعضای هیات علمی جانباز براساس جدول ذیل تعیین می گردد:

جدول کسر واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق اعضای جانباز

ردیف

درصد جانبازی

کسر واحد موظف تدریس اعضای آموزشی

کسر ساعت موظف تحقیق اعضای پژوهشی

1

تا 24 درصد

1 واحد

3 ساعت در هفته

2

25 تا 39 درصد

2 واحد

6 ساعت در هفته

3

40 تا 69 درصد

3 واحد

9 ساعت در هفته

4

70 درصد و بالاتر

5 واحد

15 ساعت در هفته

 

 

ماده 28- اعضای ذیل در ساعات موظف حضور، با هماهنگی  مؤسسه  از تقلیل ساعات کار روزانه بهره مند می شوند:

الف-اعضای  مؤسسه  که دارای معلولیت جسمی براساس تایید مراجع ذیصلاح می باشند، حداکثر تا سقف 2 ساعت.

ب- بانوان همسر جانبازان 50 درصد و بالاتر حداکثر تا سقف 4 ساعت.

ج-بانوان عضو که وظیفه شیردهی برعهده دارند، با هماهنگی واحد سازمانی ذیربط، یک ساعت به ازای هر فرزند تا سقف 2 سال.

د- آقایان عضو فاقد همسر و بانوان عضو که دارای فرزند و یا همسر معلول ذهنی و  جسمی می باشند، براساس میزان معلولیت موردتایید مراجع ذیصلاح (مؤسسه بهزیستی کل کشور) حداکثر تا سقف 4 ساعت.

ه_ اعضایی که به موجب تایید مراجع قانونی ذیصلاح وظیفه نگهداری و مراقبت از جانبازان 50 درصد و یا بالاتر را برعهده دارند، حداکثر تا سقف 4 ساعت.

تبصره – مجموع تقلیل کار ساعات روزانه عضو در هر صورت حداکثر«4» ساعت می باشد.

ماده 29-  مؤسسه  مکلف است در ازای انجام تکالیف محول، میزان حضور موظف و رعایت مقررات این آیین نامه از سوی عضو، وجهی تحت عنوان«حقوق مرتبه و پایه» براساس ضابطه مقرر در ماده «55» این آیین نامه به وی پرداخت نماید.

ماده 30-  مؤسسه  مکلف است به عضو واجد شرایط ذیربط، علاوه بر حقوق مرتبه و پایه، فوق العاده های ذیل را متناسب با میزان حضور موظف وی در چارچوب ضوابط مقرر در مواد «56» تا  «59» این آیین نامه پرداخت نماید:

30-1- فوق العاده شغل(مخصوص);

30-2- فوق العاه ویژه;

30-3- فوق العاده جذب;

30-4- فوق العاده مدیریت.

 ماده 31-  مؤسسه  مکلف است به عضو واجد شرایط ذیربط، علاوه بر فوق العاده های مندرج در ماده «30» این آیین نامه، فوق العاده های ذیل را مطابق با ضوابط و مقررات مربوط پرداخت نماید:

31-1- فوق العاده بدی اب و هوا;

31-2- فوق العاده سختی شرایط محیط کار;

31-3- فوق العاده محرومیت از مطب;

31-4- فوق العاده اشعه.

تبصره 1- دستورالعمل موضوع بند «2» این ماده به شرح پیوست شماره «2» می باشد.

تبصره 2- برقراری فوق العاده محرومیت از مطب و فوق العاده اشعه تابع ضوابط و مقررات خاص خود می باشد.

ماده 32-  مؤسسه  می تواند از خدمات اعضای هیات علمی خود و یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی وفناوری با موافقت کتبی  محل خدمت آنان به منظور تدریس و یا تحقیق در ازای پرداخت حق التدریس و یا حق التحقیق براساس ضابطه مقرر در ماده «62» این آیین نامه استفاده نماید.

 تبصره- میزان واحد حق التدریس اعضای آموزشی در هر نیم سال تحصیلی تا سقف تعیین شده از سوی مؤسسه  تعیین می گردد. در هر صورت میزان حق التدریس عضو نمی بایست از سقف تعیین شده موضوع این تبصره، بیشتر باشد.

ماده 33-  مؤسسه  می تواند از خدمات دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی غیر عضو هیات علمی که صلاحیت مدرسی آنان در یکی از رشته های تحصیلی به تایید کمیته ای مرکب از نماینده رئیس  مؤسسه  و معاون آموزشی «مرکز» پیشنهاد دهنده و مدیر گروه آموزشی ذیربط رسیده باشد، به عنوان"مدرس" به منظور تدریس در ازای پرداخت حق التدریس براساس ضابطه مقرر در ماده «63» این آیین نامه استفاده نماید.

تبصره 1-  مؤسسه  می تواند برای آموزش فنی، عملی، هنری و آزمایشگاهی از مدرسانی که مدرک تحصیلی خاص یا مرتبه دانشگاهی نداشته و صلاحیت مدرسی آنان به تایید کمیته مندرج در این ماده رسیده است، استفاده نماید. میزان حق التدرس این دسته از افراد معادل 80 تا 100 درصد حق التدریس مقرر در ماده«63» این آیین نامه با توجه به مدارک علمی و تجربه مدرس توسط هیات رئیسه  مؤسسه  تعیین می گردد.

تبصره 2- ساعات تدریس مدرسان موضوع این ماده در  مؤسسه  حداکثر «12» ساعت درس نظری یا معادل عملی آن در هفته می باشد.

تبصره 3- مدرسانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری یا آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی می باشند، صرفا در ساعات غیر موظف مشمول این ماده می باشند.

 

ماده 34- به عضوی که براساس جز «الف»  بند «33» ماده «1» این آیین نامه، برای مدت معین جهت انجام وظایف محول به خارج از  مؤسسه  اعزام می گردد، از تاریخ حرکت به محل ماموریت تا بازگشت، چنانچه فاصله مقصد از مبدا بیش از 60 کیلومتر باشد فوق العاده ماموریت روزانه براساس ضابطه مقرر در ماده «64» این آیین نامه پرداخت می گردد. این فوق العاده به اعضای مشمول ماده «72» این آیین نامه تعلق نخواهدگرفت.

تبصره 1- عضوی که با تایید هیات رییسه به صورت ماموریت به خارج از کشور اعزام می شود، ضمن برخورداری از حقوق و مزایای ریالی، فوق العاده ماموریت روزانه خارج از کشور براساس مقررات عمومی نیز دریافت خواهدکرد.

تبصره 2- مدت این گونه ماموریتها در مورد هر عضو از چهار ماه متوالی و یا متناوب در یک سال تقویمی بیشتر نخواهدبود.

 

ماده 35- به عضوی که به موجب حکم صادره از سوی مراجع قانونی محل ثابت جغرافیایی خدمت وی تغییر می کند، هزینه ای تحت عنوان"هزینه سفر و نقل مکان" براساس ضابطه مقرر در ماده «66» این آیین نامه پرداخت می گردد.

 

ماده 36- به عضو مرد شاغل و بازنشسته متاهل مشمول این آیین نامه کمک هزینه ای تحت عنوان «کمک هزینه عائله مندی» و در صورت داشتن فرزندان تحت تکفل، کمک هزینه ای تحت عنوان« کمک هزینه اولاد » با رعایت مفاد تبصره ماده «91» و براساس ضابطه مقرر در ماده «67» این آیین نامه پرداخت می گردد.

تبصره 1- بانوان وظیفه بگیر و همچنین اعضای زن شاغل و یا بازنشسته سرپرست خانوار که همسرشان متوفی، معلول و یا از کارافتاده کلی بوده و به موجب حکم مراجع قانونی، سرپرستی خانوار را  به عهده دارند، از کمک هزینه عائله مندی و نیز در صورت تکفل مخارج فرزندان از کمک هزینه اولاد برخوردار می شوند.

تبصره 2- حداکثر سن برای اولاد ذکور که از کمک هزینه اولاد استفاده می کنند، 20 سال و در صورت ادامه تحصیل و غیر شاغل بودن آنان تا 25 سال تمام و برای اولاد اناث نداشتن شغل و همسر خواهد بود.

تبصره 3- فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذیصلاح از جمله مؤسسه بهزیستی کل کشور، مؤسسه پزشکی قانونی و ... مشمول محدودیت سقف سنی مذکور در تبصره 2 این ماده نمی باشند.

 

ماده 37-  عدم حضور عضو در محل خدمت بدون اطلاع و هماهنگی قبلی، عدم انجام وظایف و تکالیف محول، تاخیر در ورود و یا تعجیل در خروج بدون عذر موجه، همچنین ترک خدمت در خلال ساعات موظف حضور در  مؤسسه  بدون ارائه مجوز خروج (ماموریت یا مرخصی ساعتی)، ضمن کسر حقوق و مزایای مستمر به عنوان ساعات و روزهای عدم حضور، برای بار اول احضار و اخطار شفاهی، برای بار دوم اخطار کتبی با درج در پرونده، برای بار سوم توبیخ کتبی با درج در پرونده و در صورت تکرار پرونده وی برای رسیدگی به هیات بدوی انتظامی ارجاع می گردد.

تبصره- در صورتی که عضو مدعی شود که غیبت او خارج از حدود قدرت و اختیار بوده و هیات بدوی انتظامی با بررسی مستندات مورد ارائه، عذر وی را موجه تشخیص و حکم برائت دهد، حقوق و مزایای ایام غیبت وی در صورت داشتن مرخصی استحقاقی با ارائه درخواست مرخصی استحقاقی قابل پرداخت خواهدبود. در غیر این صورت برای مدت مذکور مرخصی بدون حقوق صادر خواهدشد.

 

ماده 38- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در« قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور» توسط عضو، موضوع به هیاتهای رسیدگی انتظامی اعضای هیات علمی ارجاع می گردد.

 

ماده 39- عضو شاغل موظف به حفظ و نگهداری اموال ،اسناد و مدارکی است که از سوی  مؤسسه  در اختیار وی قرار داده شده است. تحویل و یا عدم تحویل اموال، اطلاعات، مدارک و اسناد صرفا با اجازه مقام مجاز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر می باشد و در صورت ورود ضرر و زیان و یا افشای اسناد، موضوع براساس « قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور» مورد رسیدگی قرار خواهدگرفت.

 

ماده 40- عضو  مؤسسه  موظف است ضمن رعایت انصاف و گشاده رویی، وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی  مؤسسه  انجام داده و در مقابل مقام مافوق پاسخگو باشد. در صورت تخطی از این اصل، برابر مقررات مربوط عمل خواهدشد.

 

ماده 41- عضو  مؤسسه  در انجام وظایف و مسئولیت های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی می باشد و  مؤسسه  مکلف است براساس « دستورالعمل اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضای هیات علمی پیوست شماره 3 » به تقاضای عضو برای دفاع از انجام وظایف وی با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از عضو حمایت قضایی نماید.

 

ماده 42- پرداخت مطالبات عضوی که با  مؤسسه  قطع ارتباط نماید، منوط به تعیین تکلیف وی و تسویه حساب با  مؤسسه  می باشد.

 

ماده 43- به اعضای  مؤسسه  که براساس ضوابط و مقررات این آیین نامه در وضعیت « آماده به خدمت » بسر می برند، صرفا حقوق مرتبه و پایه و کمک هزینه عائله مندی و اولاد پرداخت می گردد.

تبصره 1- مدت وضعیت « آماده به خدمت» حداکثر یک سال می باشد.

تبصره 2- عضوی که براساس حکم مراجع قضائی و یا هیاتهای رسیدگی انتظامی اعضای هیات علمی از اتهام مربوط برائت حاصل نماید، حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی قبل از آماده به خدمت را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهدنمود.

 

ماده 44- چنانچه تا پایان دوره «آماده به خدمت» وضعیت عضو بر اساس حکم مراجع قضایی یا هیاتهای رسیدگی انتظامی اعضای هیات علمی تعیین نشده باشد و یا موجبات اعاده بکار وی فراهم نگردد،در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی (با احتساب مدت زمان آماده به خدمت)، وی بازنشسته و در غیر این صورت به یکی از روشهای ذیل حسب درخواست ذینفع رفتار خواهد شد.

الف- انتقال به سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و یا دستگاههای  اجرایی با ارائه اعلام نیاز.

ب- ماموریت یک ساله به سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و یا دستگاههای  اجرایی  با ارائه اعلام نیاز.

 

ماده 45- عضوی که در طول یک سال حداقل امتیازات لازم را برای دریافت یک پایه ترفیع استحقاقی، موضوع ماده «52» این آیین نامه کسب ننماید، با پیشنهاد کمیته ترفیعات و تائید هیات رییسه تعداد واحد حق الدریس یا ساعت حق التحقیق وی حسب مورد برای سالهای دوم و سوم حذف خواهد شد و در صورت استمرار این وضعیت، ضمن حذف واحد حق التدریس یا ساعت حق التحقیق عضو، پرونده وی جهت بررسی و اخذ تصمیم به کمیسیون رکود علمی( موضوع ماده «109» این آیین نامه) ارسال می گردد.

 

فصل چهارم: توانمندسازی

ماده 46-  مؤسسه  موظف است بر مبنای نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد سالانه عضو و به منظور ارتقای سطح کارآیی و اثربخشی فعالیتها و توانمندسازی وی در ایفای هر چه بهتر تکالیف محول، برنامه های آموزشی لازم را جهت متناسب ساختن نگرش، دانش و مهارت عضو با شغل مورد نظر، طراحی و به مورد اجرا گذارد.

ماده 47- عضو موظف است بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارتها و توانایی های شغلی خود اقدام نماید.

 

ماده 48-  مؤسسه  موظف است به منظور بررسی استحقاق عضو برای ترفیع سالیانه، عملکرد عضو را با توجه به فرمهای تکمیل شده توسط وی، ارزیابی نموده و نتایج این ارزیابی را به کمیته ترفیعات  مؤسسه  ارسال نماید.

 

ماده 49-  مؤسسه  موظف است به منظور بررسی استحقاق عضو برای ارتقاء مرتبه، فعالیتهای عضو را با توجه به فرمهای تکمیل شده توسط وی در چارچوب آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی و دستورالعملهای مربوط، ارزیابی نموده و نتایج این ارزیابی را به مراجع ذیصلاح ارسال نماید.

 

ماده 50- عوامل و شاخص های مورد استفاده در ارزیابی عضو (موضوع مواد «48» و «49» این آیین نامه) بر اساس دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی و همچنین (آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی) ابلاغی از سوی وزارت  تعیین می گردد.

 

ماده 51- به عضو در صورت احراز شرایط مقرر در مواد «52» و «53» این آیین نامه، پایه های مشروحه ذیل اعطا می گردد:

 

51-1- پایه استحقاقی شامل: ترفیع خدمت سربازی، ترفیع استحقاقی سالیانه، پایه های ایثارگری، پایه ماموریت تحصیلی و سایر پایه های مصوب آتی.

51-2- پایه تشویقی شامل: عضویت در گردانهای عاشورا و الزهرا «س»، کسب عنوان عضو هیات علمی نمونه کشوری و سایر پایه های مصوب آتی.

 

ماده 52- به اعضای شاغل به کار و مامور به تحصیل در صورت احراز شرایط مندرج در بندهای ذیل حسب مورد، پایه ترفیع استحقاقی سالیانه اعطا می گردد:

52-1- اعضای شاغل به کار:

انجام حداقل یک و یا دو سال خدمت علمی آموزشی و پژوهشی قابل قبول در پایه قبلی، به ترتیب برای اعضای تمام وقت «یک سال» و اعضای نیمه حضوری یا نیمه وقت «دو سال» حسب مورد و کسب حداقل امتیاز مندرج در « دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی ابلاغی از سوی وزارت» در مهلت مقرر.

52-2- اعضای رسمی مامور به تحصیل:

در ازای ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی سالانه که به تائید محل تحصیل و مؤسسه  برسد، در مقطع کارشناسی ارشد برای هر سال تحصیل یک پایه و در طول دوره حداکثر دو پایه و در مقطع تحصیلی دکتری تخصصی برای هر سال تحصیل یک پایه و حداکثر چهار پایه و در مجموع برای دو مقطع تحصیلی پنج پایه اعطا می گردد.

تبصره 1- در ازای ارائه کارت پایان خدمت و یا گواهی انجام تعهد نظام وظیفه، یک پایه ترفیع تعلق می گیرد.

تبصره 2- به مشمولین طرح سربازی برای دوره تعهد با رعایت مفاد بند «الف» این ماده به ازای هر سال خدمت، یک پایه تا سقف «2»  پایه تعلق می گیرد.

تبصره 3- به ایام تعلیق، مرخصی بدون حقوق و انفصال موقت، پایه استحقاقی تعلق نمی گیرد و به همان میزان تاریخ استحقاق دریافت پایه به تعویق می افتد.

تبصره 4- اعضایی که از سوی مراجع ذیصلاح واجد دریافت مزایای ایثارگری شناخته می شوند، علاوه بر پایه های استحقاقی مندرج در این ماده، از پایه های ایثارگری بر اساس جدول ذیل برخوردار می گردند. اعضای ایثارگری ( جانبازان و آزادگان) که در مرتبه ردیفهای یک و دو مندرج در جدول موضوع ماده «9» این آیین نامه قرار داشته و از حقوق و مزایای یک مرتبه بالاتر بهره مند گردیده اند، در شمول این تبصره قرار نمی گیرند.

 

جدول پایه های ایثارگری قابل اعطا به اعضای ایثارگر

 

ردیف

نوع ایثارگری

پایه ایثارگری قابل اعطا(برای هر ستون)

مدت اسارت(آزادگی)

(ستون 1)

درصد جانبازی

(ستون 2)

مدت خدمت در جبهه

(ستون 3)

1

تا یک سال

تا 19 درصد

6 ماه تا یک سال

1 پایه

2

1 تا 2 سال

20 تا 29 درصد

1 تا 2 سال

2 پایه

3

2 تا 3 سال

30 تا 39 درصد

2 تا 3 سال

3 پایه

4

3 تا 4 سال

40 تا 49 درصد

3 تا 4 سال

5 پایه

5

4 تا 5 سال

50 تا 59 درصد

4 تا 5 سال

7 پایه

6

5 تا 6 سال

60 تا 69 درصد

5 تا 6 سال

9 پایه

7

6 سال و بالاتر

70 درصد و بیشتر

6 سال و بالاتر

11 پایه

 

 

تبصره 5- در صورتی که خدمت سربازی و خدمت در جبهه عضو همزمان بوده باشد، عضو می تواند از مجموع ترفیعات مربوط برخوردار گردد.

تبصره 6- عضو می تواند از مجموع ترفیعات حداکثر دو ستون از ستونهای جدول تبصره «4» این ماده برخوردار گردد.

تبصره 7- عضو هیات علمی (فرزند شهید) در مرتبه علمی استادیار و بالاتر علاوه بر پایه های استحقاقی مندرج در این ماده، از «7» پایه ایثارگری و در مرتبه علمی پایین تر از استادیار، از حقوق و مزایای یک مرتبه بالاتر برخوردار می گردد.

تبصره 8- اعضایی که به درجه رفیع شهادت نائل شده یا می شوند، ضمن ارتقا به مرتبه علمی بالاتر، از تاریخ شهادت در حالت اشتغال به سر می برند و تا زمان رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی، ترفیع استحقاقی سالیانه را دریافت داشته و از مزایای زمان اشتغال از جمله ارتقا به مرتبه علمی بالاتر صرفا" پس از طی مدت توقف مقرر در آیین نامه ارتقا مرتبه، برخوردار خواهند بود.اعضایی که در مرتبه استادی به شهادت رسیده اند، به دلیل عدم امکان ارتقا به مرتبه علمی بالاتر، بلافاصله از «10» پایه ایثارگری بهره مند می گردند.

 

ماده 53- به عضو رسمی در صورتی که یکی از شرایط زیر را احراز نموده یا می نماید، پایه تشویقی اعطا می گردد:

53-1- کسب بالاترین امتیاز پژوهشی در سه سال متوالی به انتخاب کمیته ترفیعات مؤسسه  (هر بار یک پایه و حداکثر سه پایه به فاصله زمانی حداقل 5 سال از یکدیگر،در طول خدمت).

53-2- عضویت فعال در گردانهای عاشورا و الزهرا «س» در چارچوب ضوابط مربوط (حداکثر یک پایه)

53-3- احراز عنوان عضو هیات علمی نمونه کشوری (دو پایه).

53-4- احراز عنوان استاد ممتاز در مؤسسه  (حداکثر دو پایه).

53-5- دارندگان نشانهای دولتی و برگزیدگان جشنواره های معتبر ملی( یک پایه برای هر مورد و حداکثر دو پایه).

53-6- اعضای شاغل و یا ماموران به خدمت (موضوع ماده 70 این آیین نامه) در موسساتی که با تائید مراجع ذیصلاح وزارت در شمول دانشگاهها و موسسات ـموزش عالی، پژوهشی و فناوری تازه تاسیس و در حال توسعه قرار دارند، در صورتی که در خدمت موسسات مذکور باقی بمانند، در ازای 7 سال خدمت در «موسسات» یاد شده از یک پایه تشویقی برخوردار می گردند.

53-7- اعضایی که در  مؤسسه  در سمتهای مدیریت ستادی، رییس دانشکده و سمتهای همتراز با آن، دارای خدمات ارزنده و قابل قبول به تشخیص هیات رییسه مؤسسه  می باشند (به ازای هر دو سال خدمت یک پایه و حداکثر دو پایه به فاصله زمانی حداقل 5 سال از یکدیگر، در طول خدمت).

53-8- اعضای  مؤسسه  که دارای  سمتهای مدیریتی مقامات موضوع ماده «79» این آیین نامه، می باشند،(به ازای هر دو سال خدمت یک پایه و حداکثر چهار پایه در طول خدمت).

53-9- اعضای  مؤسسه  که در سمتهای مدیریتی حوزه ستاد وزارت دارای خدمات ارزنده و قابل قبول به تشخیص وزیر یا معاونان ذیربط وی می باشند، (به ازای هر دو سال خدمت یک پایه و حداکثر دو پایه در طول خدمت).

تبصره 1- پایه تشویقی موضوع بند یک این ماده صرفا به ده درصد اعضای واجد شرایط هر واحد سازمانی مؤسسه  به طور سالانه اعطا می گردد. این نصاب برای واحدهای دارای کمتر از 10 عضو هر دو سال یک بار اعمال می گردد.

تبصره 2- سقف پایه های تشویقی قابل اعطا به هر عضو در طول خدمت به استثنای پایه های تشویقی موضوع بندهای «6» و «8» این ماده، حداکثر «7» پایه می باشد.

تبصره 3- به عضو پیمانی، در صورت احراز شرایط پایه های تشویقی موضوع بندهای «2» و «5» این ماده، اعطا می گردد.

 

ماده 54- به اعضای نیمه حضوری و نیمه وقت در ازای هر دو سال خدمت قابل قبول با رعایت جزء «ب» بند «1»ماده «52» این آیین نامه یک پایه استحقاقی تعلق می گیرد. همچنین مدت توقف لازم برای ارتقای مرتبه آنان دو برابر عضو تمام وقت می باشد.