اداره رسیدگی
 
  نام و نام خانوادگی سمت مدرک شماره تماس ایمیل

 

لطیف پالاش

رئیس اداره رسیدگی

کارشناس ارشد

34283920

Latif-palash@yahoo.com

 

 

 

شرح وظایف:

  1. رسیدگی و طتبیق اسناد حقوقی و اداری با کلیه قوانین و مقررات و تصویب نامه ها
  2. رسیدگی و طتبیق اسناد با ضوابط اجرایی قانون بودجه هرسال
  3. رسیدگی و محاسبه کسورات قانونی
  4. اعلام مواردی که برخلاف قوانین و مقررات هزینه شده
  5. رسیدگی هب خرید های انجام شده طبق قانون معاملات دولتی
  6. سایر امور محوله