اداره اعتبارات و تعهدات
 
  نام و نام خانوادگی سمت مدرک شماره تماس ایمیل

علی اشرف گشانی

رئیس اداره اعتبارات

کارشناس ارشد

34283920

Gashani46@gmail.com

 
شرح وظایف:
  1. تطبیق و کنترل بر اعتبار مصوب و تخصیص صحیح اعتبار
  2. درخواست وجه از خزانه برای انجام هزینه ها و سایر پرداختهای دستگاه اعم از درآمدهای اختصاصی و عمومی
  3. تامین اعتبار اسناد هزینه مالی
  4. ثبت ، نگهداری و کنترل اسناد هزینه با برنامه های مصوب و تخصیص ابلاغی
  5. کنترل و نظارت در پرداختها با شرح مواد هزینه
  6. تهیه گزارشات اعتباری