معاونت اداری و مالی

جناب آقای دکتر جمال فتح الهی

دکترای تخصصی علوم اقتصادی