کارکنان اداره کارگزینی هیات علمی

کارکنان اداره کارگزینی هیئت علمی

  نام سمت سازمانی تحصیلات تلفن- ایمیل
1 بهنام مومنه سرپرست کارگزینی هیات علمی کارشناس ارشد امور اداری ۴۲۶۹۸۷۱
2 پرویز ساعدی مسئول امور پرسنلی و صدور دیپلم ۴۲۶۹۸۷۱
3 غلامرضا شریفی مسئول بایگانی هیات علمی دیپلم ۴۲۶۹۸۷۱
4 فرشته قنبری مسئول مکاتبات و ثبت نامه ها دیپلم ۴۲۶۹۸۷۱
5 شیلا حریریان مسئول امور دفتری کارشناس ارشد ریاضی ۴۲۶۹۸۷۱
6 یوسف آذرخش رابط نیروی انسانی سامانه  وزارت علوم HES دکتری تخصصی azarakhsh1360@alumni.ut.ac.ir