معاون پشتیبانی

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: یداله سبکراه

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس: 34274508-083

آدرس الکترونیکی: