معاون پرسنلی و منابع انسانی

 

 

 

 

 

 

       نام و نام خانوادگی: شهریار کاظمی

      مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

      شماره تماس: 34274508-083

      آدرس الکترونیکی:sh.kazemi@razi.ac.ir