معاونت اداری مالی دانشگاه رازی

کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی، معاونت اداری مالی