مسئول دفتر معاونت اداری مالی

مسئول دفتر

نام و نام خانوادگی: فرهاد نیک
مقطع تحصیلی: کارشناسی
شماره تماس:۲-۳۴۲۷۷۶۰۱-۰۸۳
نمابر:۳۴۲۷۷۶۰۰-۰۸۳