مسئول دفتر مدیریت اداری

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: جواد امیریان

مقطع تحصیلی: دیپلم

شماره تماس:۳۴۲۷۴۵۰۸-۰۸3