مرکزی

 

 

          نام و نام خانوادگی: آقای کورش اکبری

         مقطع تحصیلی: فوق لیسانس حسابداری

         شماره تماس:34278789

         آدرس الکترونیکی: Akbarikoresh57@gmail.com