مدیر امور مالی دانشگاه

 

 

       

 

        نام و نام خانوادگی: افشین صدیقی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۳۴۲۷7616-۰۸۳

آدرس الکترونیکی:Afshin980as@ yahoo.com